Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2018 metų veiklos planas new_label
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 new_label
Ugdymo planas 2017–2018 new_label
Gimnazijos nuostatai 2015 new_label
Darbo tvarkos taisyklės NAUJA new_label
Naudojimosi gimnazijos vadovėliais taisyklės 2014 new_label
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės new_label
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės new_label
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka new_label
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas new_label
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas new_label
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas new_label
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas new_label
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas new_label
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas new_label
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas new_label
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas new_label
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas NAUJA new_label
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka new_label
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas new_label
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas new_label
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA new_label
Dalyvavimo programoje „vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas new_label
Dalyvavimo programoje „pienas vaikams“ tvarkos aprašas new_label
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas new_label
Specialijųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas new_label
Veiklos suvestinė new_label
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa new_label
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas new_label
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas new_label
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui new_label
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai new_label
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas new_label
Gimnazijos patalpų nuoma new_label
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas NAUJA new_label
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA new_label
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA new_label
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA new_label
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų, informavimo ir komunikavo tvarkos aprašas NAUJA new_label
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA new_label
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS new_label
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS new_label
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS new_label
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS new_label
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS new_label

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki mokslo metų pradžios liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.