Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2017 metų veiklos planas new
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 new
Veiklos įsivertinimas 2012-2015 new
Ugdymo planas 2017–2018 new
Gimnazijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 07 new
Gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-15 new
Gimnazijos nuostatai 2015 new
Darbo tvarkos taisyklės NAUJA new
Naudojimosi gimnazijos vadovėliais taisyklės 2014 new
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės new
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės new
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka new
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas new
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas new
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo nuostatos new
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas new
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas new
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas new
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas new
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas new
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas new
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas NAUJA new
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka new
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas new
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas new
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA new
Dalyvavimo programoje „vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas new
Dalyvavimo programoje „pienas vaikams“ tvarkos aprašas new
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas new
Specialijųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas new
Veiklos suvestinė new
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016–2018 metų atestacijos grafikas new
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas new
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas new
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui new
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai new
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas new
Gimnazijos patalpų nuoma new
Trūkstamas dokumentas dėl energetinių gėrimų
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas NAUJA new
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA new
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA new
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA new
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų, informavimo ir komunikavo tvarkos aprašas NAUJA new
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA new

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.