Veiklą reglamentuojantys dokumentai

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠAS
Veiklos įsivertinimas 2012-2015
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA
2017 metų veiklos planas
Gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-15
Gimnazijos nuostatai 2015
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020
Darbo tvarkos taisyklės
Ugdymo planas 2017–2018
Naudojimosi gimnazijos vadovėliais taisyklės 2014
Gimnazijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 07
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo nuostatos
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas NAUJA
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Dalyvavimo programoje „vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas
Dalyvavimo programoje „pienas vaikams“ tvarkos aprašas
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Specialijųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas
Veiklos suvestinė
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016–2018 metų atestacijos grafikas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
Gimnazijos patalpų nuoma
Trūkstamas dokumentas dėl energetinių gėrimų
MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS GIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS BEI INTERVENCIJOS VYKDYMO VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki rudens atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.