Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės 2023-02-02 19:28:17 136.62 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos personalo valdymo schema 2022-11-05 09:45:19 260.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:15 185.69 KB
Gimnazijos tarybos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:54 207.22 KB

Ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2022-02-18 11:29:48 187.52 KB
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:33:42 210.04 KB
Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:41:40 200.28 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Nuotolinio mokymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 2022-11-05 09:49:52 387.31 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokinių nuotolinio ugdymo gimnazijoje, priežiūros ir maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-05 09:51:52 378.44 KB
Mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:50:03 387.49 KB
2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 2022-11-05 09:52:41 209.54 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-05 09:53:29 248.67 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2022-10-29 06:55:23 44.5 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2023-03-19 00:13:19 133.07 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 metams 2022-09-22 23:10:28 694.62 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-02-29 16:41:08 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-02-23 19:34:14 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-02-29 13:38:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2022-11-17 23:44:39 125.98 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:25:40 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:21:58 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:29:58 401.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 metams 2022-11-05 09:56:58 159.25 KB
Klasės veiklos planas 2018 m. 2022-11-05 09:58:23 30.57 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:03:36 1.23 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:02:07 403.49 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2022-11-05 10:04:42 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 318.82 KB
Gimnazijos strateginis planas 2023–2027 metams 428.45 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 121.12 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 151.37 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 148.18 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 178.8 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 136.61 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 187.41 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-10-04 21:40:26 148.18 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 154.21 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-27 02:11:00 153.23 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 185.48 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 146.06 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 159.21 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 159.21 KB

Pareigybių aprašai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-28 23:49:50 205.73 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-11-05 10:05:47 136.28 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2 2022-11-05 10:06:41 374.03 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2022-04-05 22:14:23 193.4 KB
Buhalterio pareiginiai nuostatai 202.06 KB
Elektriko (atsakingo už elektros ūkį) pareigybės aprašymas 200.32 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2022-04-06 12:27:52 103.71 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 197.64 KB
Valgyklos pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 195.34 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 194.12 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 376.89 KB
Kompiuterijos inžinieriaus pareigybės aprašymas 199.06 KB
Santechniko (atsakingo už šilumos tinklų ūkį) pareigybės aprašymas 200.91 KB
Staliaus dailidės pareigybės aprašymas 184.86 KB
Valytojos pareigybės aprašymas 192.57 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2022-04-06 12:26:42 113.94 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 189.1 KB
Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniko pareigybės aprašymas 197.49 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 108.72 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2022-11-17 23:44:58 136.74 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-11-17 23:45:08 111.42 KB
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2022-11-17 23:45:18 149.67 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:28 103.45 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:42 104.06 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:53 102.59 KB

Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-27 22:52:21 592.06 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2022-02-18 11:43:37 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2022-02-18 11:44:04 128.08 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas 2022-11-05 10:08:44 194.81 KB

Tvarkos aprašai Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2022-02-18 11:32:22 204.66 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:37:26 199.68 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:40:57 123.46 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:42:55 791.64 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:12 280.82 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-04 00:15:13 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-17 23:46:25 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

2017 m.

2022-11-05 10:16:30 138.71 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:36 364.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:47 223.68 KB
Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:24 391.47 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:34 249.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-10-29 06:30:06 401.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:43 168.98 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pamokų (ugdymo dienų) lankomumo, apskaitos ir jų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:51 154.93 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo reglamento ir priėmimo ir skirstymo į klases tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-02-02 19:31:56 151.81 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:59 247.76 KB

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:12:38 2.22 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:13:18 3.67 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:22:31 3.75 MB
2017 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:14:12 3.18 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:14:36 4.13 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:14:57 3.62 MB
2018 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:15:19 2.9 MB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:15:58 6.58 MB
2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-03-28 04:37:01 1.42 MB
2020 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:16:29 3.15 MB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2.07 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2.3 MB
2021 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 13.98 MB
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-09-15 20:52:42 8.08 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 8.13 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 8.06 MB

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Gautos paramos (2%GPM) 2018 m. ataskaita 2020-02-27 22:40:22 490.37 KB
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-02-20 22:34:28 1.74 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.57 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.54 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.48 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 20.16 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 20.81 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-11-08 22:06:45 20.39 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-03-05 10:43:54 23.75 MB

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35