Integruotos veiklos dienos

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra mokyklos ugdymo turinio dalis, skiriama mokiniui privalomai pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, pilietinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai pagal mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes parinktai integruotai veiklai bei ugdymui karjerai gimnazijoje ir už jos ribų. Jai skiriama 15 ugdymo dienų:

 

Eil. Nr.

Veikla

Data

Veikla

Vykdytojas

1.

Mokslo ir žinių diena

2020 m. rugsėjo 1 d.

Integruota, pažintinė, informacinė veikla

Vadovai, klasės vadovai

2.

Europos kalbų diena

2020 m. rugsėjo 25 d. Integruoti kalbų projektai, pažintinė, kūrybinė veikla Užsienio ir lietuvių kalbų mokytojai, metodinės grupės

3.

Savivaldos diena

2020 m. spalio 5 d.

Ugdymas karjerai, darnaus vystymosi projektai, informacinė, pažintinė, socialinė veikla Mokinių savivalda, ir jos koordinatorius, karjeros konsultantas, socialinis pedagogas

4.

Padėkos diena

2020 m. gruodžio mėn. Socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir kiti integruoti projektai, geri darbai gimnazijai

Darbo grupė

5.

Veiksmo diena ir akcija „Darom“

2021 m. balandžio mėn. Socialinė-pilietinė ir visuomenei
naudinga veikla, savanorystė, darnaus vystymosi, žmogaus saugos ir prevenciniai projektai

Klasių vadovai, savivalda, socialinis pedagogas, biologijos mokytojas

6.

Atvirų durų diena

2021 m. gegužės mėn.

Bendradarbiavimo su kitomis miesto ugdymo įstaigomis; ugdymo karjerai, pilietiniai, pažintiniai ir tiriamieji projektai gimnazijoje, kitose erdvėse ar išvykose

Metodinė taryba, metodinės grupės, karjeros konsultantas, klasių vadovai

7.

Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“

2021 m. birželio mėn. Veiklos tėvų darbovietėse pagal kiekvienos klasės veiklos planą: bendradarbiavimo, Karjeros konsultantas, klasės vadovai, klasių tėvų komitetai, ugdymo karjerai projektai, informacinė-pažintinė veikla Karjeros konsultantas, klasės vadovai, klasių tėvų komitetai

8.

Pamokos kitaip

2021 m. birželio mėn. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis, ugdymo karjerai, pilietiniai, pažintiniai ir tiriamieji projektai gimnazijoje, kitose erdvėse ir išvykose Metodinės grupės,
projektų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai

9.

Saugos, sveikatos ir sporto diena

2021 m. birželio mėn. Informacinė, sportinė veikla, žmogaus saugos, prevencinės programos, integruoti projektai ir veiklos Fizinio ugdymo mokytojai, asmuo, atsakingas už civilinę saugą, technologijų ir pradinio ugdymo mokytojai, klasės vadovai

10.

Gimnazijos diena ir naktis mokykloje

2021 m. birželio mėn. (dvi dienos) Socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir informaciniai-pažintiniai, sportiniai ir integruoti projektai bei veiklos

Gimnazijos vadovai, mokinių savivalda ir jos kuratorius, gimnazijos taryba, metodinė taryba, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėjas, klasės vadovai

11.

Turizmo diena

2021 m. birželio mėn. Pažintinė, tiriamoji ir praktinė veikla, bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo ugdymo projektai Fizinio ugdymo mokytojai, technologijų, geografijos ir pradinio ugdymo mokytojai, klasių vadovai ir tėvų komitetai

12.

Edukacinės išvykos

Ne mažiau kaip du kartus per metus dvi dienos: viena diena – rudenį, kita – pavasarį. Ugdymo karjerai projektai, informacinė, kultūrinė-pažintinė veikla Klasės vadovai, klasės tėvų komitetai, mokytojai

13.

Paskutinio skambučio šventė/ Pabaigtuvių diena

2021 m. gegužės 21 d.
2021 m. birželio 4 d.
2021 m. birželio 18 d.
Mokslo metų rezultatų apibendrinimas Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasių vadovai, klasių tėvų komitetai
 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35