Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2020-02-29 23:01:05 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-02-29 19:11:54 185.58 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 2021-10-21 23:32:40 694.62 KB
Gimnazijos nuostatai 2021 2021-10-21 23:23:09 284.77 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-02-26 18:35:46 211.61 KB
NAUDOJIMOSI VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS 2020-02-29 09:47:38 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2020-02-22 14:04:27 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2020-02-27 19:44:24 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2020-02-28 12:44:30 187.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2020-02-28 19:09:27 204.66 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2020-02-29 04:42:04 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-02-27 22:08:23 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2020-02-29 22:49:22 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2020-02-28 16:47:57 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2020-02-25 03:43:23 130.4 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-25 23:30:33 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2020-03-01 01:49:07 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2020-02-29 12:19:08 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-02-28 14:43:06 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2020-02-28 23:48:14 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-02-28 21:06:58 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2020-02-29 02:33:56 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2020-02-23 11:43:31 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2020-03-01 05:41:04 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2020-02-27 10:11:41 139.31 KB
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-28 22:24:48 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2020-02-29 18:58:41 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2020-02-20 05:42:48 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2020-02-28 00:00:56 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2020-02-28 00:00:09 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2020-02-22 21:30:02 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-02-28 00:00:35 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2020-02-28 00:01:09 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2020-03-01 10:13:08 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2020-02-28 00:01:02 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2020-02-27 02:43:56 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas NAUJA 2020-02-29 16:59:21 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2020-03-01 09:19:54 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2020-03-01 07:50:13 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2020-02-29 12:42:13 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-02-29 19:06:39 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-02-24 01:48:39 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-02-27 23:33:29 136.58 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2020-02-27 23:59:55 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2020-02-24 23:29:29 260.77 KB
DARBUOTOJŲ DARBO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-02-28 14:13:06 364.2 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-02-28 00:01:26 223.68 KB
2020 m. gimnazijos metinis veiklos planas 2020-03-01 13:58:13 1.23 MB
VISAGINO ,,VERDENĖS “ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMO (2020 m. kovo 13 d. Nr. V-14, Visaginas) 2020-03-17 11:52:43 394.62 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU (2020 m. kovo 16 d. Nr. V- 16) 2020-03-17 21:08:38 189.99 KB
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ELGESIO PARKUOSE IR KITOSE VIEŠOSE VIETOSE 2020 m. kovo 20 d. Nr. ĮV-E-126 199.51 KB
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS 387.31 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO, TRUKMĖS IR MOKINIŲ VASAROS ATOSTOGŲ LAIKO NUSTATYMO (2020 m. gegužės 25 d. Nr. V- 27) 2020-05-26 09:38:40 204.95 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2020-08-07 23:57:13 391.47 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 2021–2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 2021-09-15 21:30:51 503.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į PAREIGAS ATRANKOS BŪDU TVARKOS APRAŠAS 249.1 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA IR JOS DARBO REGLAMENTAS 185.69 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2020-10-22 Nr. 1160 2020-10-23 15:20:00 125.9 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ NUOTOLINIO UGDYMO GIMNAZIJOJE, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-01-07 22:56:19 378.44 KB
GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 197.35 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 248.67 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35