Integruotos veiklos dienos

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra mokyklos ugdymo turinio dalis, skiriama mokiniui privalomai pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, pilietinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai pagal mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes parinktai integruotai veiklai bei ugdymui karjerai gimnazijoje ir už jos ribų. Jai skiriama 15 ugdymo dienų:

Eil. Nr.

Veikla

Data

Veikla

Vykdytojas

1.

Mokslo ir žinių diena

2019 m. rugsėjo 1 d.

Integruota, pažintinė, informacinė veikla

Vadovai, klasės vadovai

2.

Europos kalbų diena

2019 m. rugsėjo 26 d.

Integruoti kalbų projektai, pažintinė, kūrybinė veikla

Užsienio ir lietuvių kalbų mokytojai, metodinės grupės

3.

Savivaldos diena

2019 m. spalio 5 d.

Ugdymas karjerai, darnaus vystymosi projektai, informacinė, pažintinė, socialinė veikla

Mokinių taryba, ir jos koordinatorius, karjeros konsultantas, socialinis pedagogas

4.

Padėkos diena

2019 m. gruodžio mėn.

Socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir kiti integruoti projektai, geri darbai gimnazijai

Darbo grupė

5.

Veiksmo diena ir akcija „Darom“

2020 m. balandžio mėn.

Socialinė-pilietinė ir visuomenei

naudinga veikla, savanorystė, darnaus vystymosi, žmogaus saugos ir prevenciniai projektai

Klasių vadovai, savivalda, socialinis pedagogas, biologijos mokytojas

6.

Atvirų durų diena

2020 m. gegužės mėn.

Bendradarbiavimo su kitomis ugdymo įstaigomis, ugdymo karjerai, pilietiniai, pažintiniai ir tiriamieji projektai

gimnazijoje, kitose erdvėse ar išvykose

 

Metodinė taryba, metodinės grupės, karjeros konsultantas, klasių vadovai

7.

Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“

2020 m. birželio mėn.

Veiklos tėvų darbovietėse pagal kiekvienos klasės veiklos planą: bendradarbiavimo, ugdymo karjerai projektai, informacinė-pažintinė veikla

Karjeros konsultantas, klasių vadovai, klasių tėvų komitetai

8.

Pamokos kitaip

2020 m. birželio mėn.

Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis, ugdymo karjerai, pilietiniai, pažintiniai ir tiriamieji projektai gimnazijoje, kitose erdvėse ir išvykose

Metodinės grupės,

Projektų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai

9.

Saugos, sveikatos ir sporto diena

2020 m. birželio mėn.

Informacinė, sportinė veikla, žmogaus saugos, prevencinės programos, integruoti projektai ir veiklos

Kūno kultūros mokytojai, asmuo, atsakingas už civilinę saugą, technologijų ir pradinio ugdymo mokytojai, klasių vadovai

10.

Gimnazijos diena ir naktis mokykloje

2020 m. birželio mėn. (dvi dienos)

Socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir informaciniai-pažintiniai, sportiniai ir integruoti projektai bei veiklos

Vadovai, mokinių taryba ir jos kuratorius, gimnazijos taryba, metodinė taryba, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėjas, klasės vadovai

11.

Turizmo diena

2020 m. birželio mėn.

Pažintinė, tiriamoji ir praktinė veikla, bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo ugdymo projektai

Kūno kultūros mokytojai, technologijų, geografijos ir pradinio ugdymo mokytojai, klasių vadovai ir tėvų komitetai

12.

Edukacinės išvykos

Du kartus per metus dvi dienos: viena diena – rudenį arba žiemą, kita diena – pavasarį arba vasarą

Ugdymo karjerai projektai, informacinė, kultūrinė-

pažintinė veikla

Klasės vadovai ir klasės tėvų komitetai

13.

Paskutinio skambučio šventė/ Pabaigtuvių

diena

2020 m. birželio 5 d./ 22 d.

Mokslo metų rezultatų

apibendrinimas

 

Direktoriaus pavaduotojai

ugdymui, klasių vadovai, klasių tėvų komitetai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30