Integruotos veiklos dienos

Per mokslo metus 15 mokymosi dienų skiriama mokiniui privalomai pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, pilietinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai pagal mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes parinktai integruotai veiklai bei ugdymui karjerai (toliau – pažintinė veikla) gimnazijoje ir už jos ribų: 

skiriamos 5 dienos steigėjo siūlymu:
MOKSLO IR ŽINIŲ diena – rugsėjo 1 d.: integruota, pažintinė, informacinė veikla. Ats. klasių auklėtojai ir vadovai;
KARJEROS DIENA – GERIAUSIŲ PAMOKŲ DIENA – kovas: bendradarbiavimo su kitomis ugdymo įstaigomis, ugdymo karjerai, pilietiniai, pažintiniai ir tiriamieji projektai gimnazijoje ar/ir išvykose. Ats. Metodinė taryba ir dalykų MG, karjeros konsultantas;
VEIKSMO DIENA – balandis (kartu su akcija „Darom“): socialinė ir visuomenei naudinga veikla, savanorystė, darnaus vystymosi, žmogaus saugos ir prevenciniai projektai. Ats. klasių auklėtojai, technologijų mokytojai, savivalda, socialinis pedagogas, Gamtosauginė mokykla;
SAUGOS, SPORTO ir SVEIKATOS DIENA – birželis: 1–III klasėms; informacinė, sportinė veikla ir varžybos, žmogaus saugos, prevencinės programos, integruoti projektai. Ats. kūno kultūros MG, technologijų, geografijos ir pradinio ugdymo mokytojai bei  tėvų savivalda); 
PABAIGTUVIŲ DIENA – birželis ( pagal ugdymo programas) –  darnaus vystymosi ir rezultatų apibendrinimo projektai. Ats. klasių auklėtojai, klasių tėvų komitetai, pavaduotojai ugdymui;

skiriamos 10 dienų gimnazijos sprendimu:
EUROPOS KALBŲ diena – rugsėjo 26 d.: kalbų ir integruoti projektai, kūrybinė-meninė veikla. Ats. užsienio kalbų ir lietuvių kalbos mokytojų MG;
SAVIVALDOS diena – spalio 5 d.: ugdymas karjerai, darnaus vystymosi projektai, informacinė-pažintinė, socialinė veikla. Ats. savivaldos institucijos: GT, TK, seniūnija, karjeros konsultantas, socialinis pedagogas;
Gimnazijos Jubiliejus (PADĖKOS diena) – lapkritis: socialiniai, kūrybiniai-meniniai,  bendradarbiavimo ir  kitokie integruoti projektai bei geri darbai gimnazijai. Ats. iniciatyvinė darbo grupė;
LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA – vasario 15 d.: pilietiniai, kūrybiniai-meniniai projektai ir veiklos. Ats. III–IV klasių gimnazistai, klasių ir gimnazijos savivalda, iniciatyvūs mokytojai ir klasių auklėtojai;
GIMNAZIJOS TALENTAI. NAKTIS GIMNAZIJOJE – kovas: socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir bendravimo, informaciniai-pažintiniai, sportiniai ir integruoti projektai bei veiklos. Ats. savivalda (seniūnija, tėvų komitetas, gimnazijos taryba, metodinė taryba), pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėjas, klasių auklėtojai;
AUGU SKAITYDAMAS – balandis (23 d.): kūrybiniai-meniniai projektai,  skaitymo, rašymo ir kabėjimo įgūdžių tobulinimo bei lietuvių kalbos ugdymo veikla. Ats. lietuvių kalbos, pradinio ugdymo ir užsienio kalbų MG, bibliotekos vedėjas, seniūnija ir TK; 
VISUOTINĖ ATVIRŲ DURŲ DIENA. Veiklos tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“ (pagal kiekvienos klasės planą) – gegužė/birželis: darnaus vystymosi, ugdymo karjerai projektai, informacinė-pažintinė veikla, ats. metodinė taryba, karjeros konsultantas, klasių auklėtojai, klasių TK;
TURISTINIS ŽYGIS – birželis: pažintinė, tiriamoji ir praktinė veikla, bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo ugdymo projektai. Ats. kūno kultūros MG, technologijų, geografijos ir pradinio ugdymo mokytojai, klasių auklėtojai bei  tėvų savivalda; 
MOKSLŲ DIENA – birželis: 5–III klasėms; ugdymas karjerai, dalykiniai ir integruoti, žmogaus saugos, darnaus vystymosi projektai, tiriamoji-praktinė veikla. Ats. socialinių, kalbų, tiksliųjų-gamtos mokslų MG;

pažintinės klasių išvykos/ekskursijos/žygiai, edukacinės kelionės – bent viena diena  (po Lietuvą, į teatrus, muziejus, įstaigas, kultūros renginius, parodas ir pan., ugdymo karjerai projektai, informacinė-pažintinė veikla. Ats. klasių auklėtojai ir klasių tėvų komitetai;

III gimnazinei klasei 2 mokymosi dienos (10–12 pamokų) skiriamos Žmogaus saugos (civilinės ir priešgaisrinės) mokymams (Veiksmo/mokslų dienos bei Saugos, sporto ir Sveikatos diena);

IV klasių mokiniams pageidaujant ir gimnazijai priėmus sprendimą šių dienų skaičius gali būti sumažintas. Pažintinei kultūrinei veiklai skirtas dienas mokiniai gali panaudoti savarankiškai veiklai ar veikloms, susijusioms su ugdymu karjerai;

konkreti netradicinės veiklos/dienos data derinama su metodine taryba, priderinama prie  brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo datų (centrų) ir tikslinama kiekvieno mėnesio kalendoriniame veiklos plane. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30