Laisvos darbo vietos

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ (ATRANKĄ) VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI
 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos pr. 21, Visaginas, tel. Nr. 8 (386) 72758,

elektroninio pašto adresas: verdene@vvg.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190243519)

 

1. Pareigybės lygis – A2/B.

2. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

3. Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

4. Darbo užmokestis: priklauso nuo    pareigybės lygio ir nuo profesinio darbo patirties (metais) (koeficientas 4,3–6,62).

5. Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

5.1 pagrindinių priemonių, materialinių vertybių apskaitą;

5.2. griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;

5.3. užtikrina ataskaitų, kitų teikiamų dokumentų teisingumą ir jų pateikimą laiku finansuojančiai įstaigai (savivaldybės Finansų skyriui);ar kitoms įstaigoms pagal kompetenciją.

5.4. įformina buhalterinėje apskaitoje piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių operacijas;

5.5. dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarko jų apskaitą, tikrina nurašymo teisingumą;

5.6. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą;

5.7. apskaičiuoja ir perveda mokėjimus į valstybinio socialinio draudimo įstaigą;

5.8. apskaičiuoja ir laiku perveda darbuotojų darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

6.1. vyriausiasis buhalteris privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį finansinį išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį nei 1 metų finansininko buhalterio darbo stažą;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą, gimnazijos veiklos organizavimą reglamentuojančius teisės aktus. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

6.4. mokėti naudotis šiuolaikinių technologijų priemonėmis, dirbti buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis;

6.5. turėti II (antrą) arba III (trečią) valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

6.6. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

7. Pretendentas privalo pateikti:

7.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (atrankoje);

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

7.4. gyvenimo aprašymą (CV): nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), turimus įgūdžius šiai pareigybei užimti;

7.5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

7.6. pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;

7.7. užpildytą pretendento anketą (Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo 1 priedas);

7.8. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

8. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis):

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ar informuoti telefonu ne vėliau, kaip 2020 m. spalio 27 d.

9. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. spalio 27 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriui, Taikos pr. 21, Visaginas arba el. paštu verdene@vvg.lt.

10. Pretendentų konkursas (atranka) vyks 2020 m. spalio 29 d. Pretendentui privalu dokumentų originalus turėti su savimi atrankos dieną.

11. Skelbimas galioja iki 2020 m. spalio 27 d. d.

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą (atranką) teikia Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinės vedėjas, kontaktinis tel. 8386 72758, ir gimnazijos direktorius, el. pašto adresas olga.cernis@vvg.lt.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki rudens atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.