Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2019-06-19 22:46:42 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:31 185.58 KB
2019 metų veiklos planas 2019-06-19 22:45:36 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-06-19 22:50:54 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2019-06-19 22:53:45 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-06-19 22:54:56 211.61 KB
Ugdymo planas 2018–2019 2019-06-20 00:21:43 528.02 KB
Naudojimosi gimnazijos vadovėliais taisyklės 2014 2019-06-19 22:55:52 164.04 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2019-06-19 22:45:44 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2019-06-19 22:46:27 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-06-19 22:52:08 187.52 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2019-06-19 22:47:46 137.37 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2019-06-20 02:25:31 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:48:47 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2019-06-20 00:11:03 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2019-06-19 22:50:09 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2019-06-19 22:50:45 130.4 KB
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:50:49 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:00 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:04 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:08 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2019-06-19 22:51:13 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:19 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:24 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:38 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:44 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:48 139.31 KB
Specialijųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:51:52 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2019-06-19 22:51:58 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-06-19 22:52:03 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-06-19 22:52:13 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2019-06-19 22:52:19 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2019-06-19 22:52:29 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-06-19 22:52:32 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2019-06-19 22:52:35 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-06-19 22:46:58 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2019-06-19 22:47:05 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2019-06-19 22:47:10 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų, informavimo ir komunikavo tvarkos aprašas NAUJA 2019-06-19 22:47:42 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2019-06-19 22:47:50 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2019-06-19 22:48:13 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-06-19 22:48:28 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-06-19 22:48:55 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-06-19 22:48:59 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-06-19 22:49:07 136.58 KB
PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA 2019-06-19 22:49:41 120.3 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2019-06-19 22:50:17 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2019-06-19 22:50:36 260.77 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30