Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2019-10-21 15:22:38 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-10-23 12:48:39 185.58 KB
2019 metų veiklos planas 2019-10-20 21:57:00 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-10-18 20:16:38 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2019-10-21 04:01:33 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-10-21 14:31:03 211.61 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2019-10-23 17:28:57 492.38 KB
NAUDOJIMOSI VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS 2019-10-23 10:54:47 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2019-10-22 13:43:18 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2019-10-18 14:56:26 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-10-21 10:42:16 187.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2019-10-23 10:39:55 204.66 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2019-10-21 20:14:52 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019-10-23 02:03:44 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2019-10-23 11:51:08 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2019-10-23 16:00:56 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2019-10-23 10:03:52 130.4 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-19 07:50:35 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2019-10-18 14:55:43 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2019-10-18 14:57:43 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-10-23 16:37:11 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2019-10-23 14:59:14 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-10-18 19:41:50 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019-10-23 17:26:36 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2019-10-23 10:57:12 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2019-10-23 10:55:42 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019-10-23 06:47:30 139.31 KB
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-20 13:21:20 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2019-10-23 16:09:29 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-10-18 14:54:44 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-10-23 13:03:34 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2019-10-19 18:55:40 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2019-10-18 14:57:08 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-10-23 16:54:37 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2019-10-20 13:05:43 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-10-19 13:55:36 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2019-10-22 03:09:04 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2019-10-18 14:56:13 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-10-18 14:56:54 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2019-10-21 09:26:00 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2019-10-23 10:57:53 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-10-23 15:01:55 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-10-18 14:57:30 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-10-21 00:14:05 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-10-22 12:25:53 136.58 KB
PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA 2019-10-23 11:11:46 120.3 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2019-10-23 11:48:27 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2019-10-23 13:05:59 260.77 KB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2019-10-23 15:05:39 397.25 KB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA (1 Priedas) 2019-10-23 14:01:09 605.88 KB
DARBUOTOJŲ DARBO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-10-23 13:04:53 364.2 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30