Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2018 metų veiklos planas
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020
Ugdymo planas 2018–2019
Gimnazijos nuostatai 2015
Darbo tvarkos taisyklės NAUJA
Naudojimosi gimnazijos vadovėliais taisyklės 2014
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas NAUJA
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA
Dalyvavimo programoje „vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas
Dalyvavimo programoje „pienas vaikams“ tvarkos aprašas
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Specialijųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas
Veiklos suvestinė
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas
Gimnazijos patalpų nuoma
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas NAUJA
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų, informavimo ir komunikavo tvarkos aprašas NAUJA
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 11.55 - 12.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.