Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2020-02-29 23:01:05 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-02-29 19:11:54 185.58 KB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2020-02-26 12:30:22 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2020-02-29 11:37:55 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-02-26 18:35:46 211.61 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2020-02-29 16:57:14 492.38 KB
NAUDOJIMOSI VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS 2020-02-29 09:47:38 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2020-02-22 14:04:27 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2020-02-27 19:44:24 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2020-02-28 12:44:30 187.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2020-02-28 19:09:27 204.66 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2020-02-29 04:42:04 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-02-27 22:08:23 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2020-02-29 22:49:22 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2020-02-28 16:47:57 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2020-02-25 03:43:23 130.4 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-25 23:30:33 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2020-03-01 01:49:07 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2020-02-29 12:19:08 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-02-28 14:43:06 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2020-02-28 23:48:14 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-02-28 21:06:58 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2020-02-29 02:33:56 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2020-02-23 11:43:31 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2020-03-01 05:41:04 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2020-02-27 10:11:41 139.31 KB
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-28 22:24:48 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2020-02-29 18:58:41 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2020-02-20 05:42:48 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2020-02-28 00:00:56 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2020-02-28 00:00:09 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2020-02-22 21:30:02 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-02-28 00:00:35 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2020-02-28 00:01:09 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2020-03-01 10:13:08 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2020-02-28 00:01:02 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2020-02-27 02:43:56 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas NAUJA 2020-02-29 16:59:21 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2020-03-01 09:19:54 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2020-03-01 07:50:13 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2020-02-29 12:42:13 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-02-29 19:06:39 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-02-24 01:48:39 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-02-27 23:33:29 136.58 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2020-02-27 23:59:55 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2020-02-24 23:29:29 260.77 KB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020-03-01 01:51:16 10.71 MB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA (1 Priedas) 2020-02-28 09:37:52 605.88 KB
DARBUOTOJŲ DARBO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-02-28 14:13:06 364.2 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-02-28 00:01:26 223.68 KB
2020 m. gimnazijos metinis veiklos planas 2020-03-01 13:58:13 1.23 MB
VISAGINO ,,VERDENĖS “ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMO (2020 m. kovo 13 d. Nr. V-14, Visaginas) 2020-03-17 11:52:43 394.62 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU (2020 m. kovo 16 d. Nr. V- 16) 2020-03-17 21:08:38 189.99 KB
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ELGESIO PARKUOSE IR KITOSE VIEŠOSE VIETOSE 2020 m. kovo 20 d. Nr. ĮV-E-126 199.51 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30