Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2019-11-12 11:52:30 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-11-11 10:55:40 185.58 KB
2019 metų veiklos planas 2019-11-11 09:48:12 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-11-09 23:54:18 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2019-11-12 07:24:34 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-11-12 08:11:04 211.61 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2019-11-12 13:13:39 492.38 KB
NAUDOJIMOSI VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS 2019-11-11 04:29:30 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2019-11-06 05:04:43 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2019-11-11 07:35:45 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-11-12 12:30:44 187.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2019-11-11 11:29:41 204.66 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2019-11-09 10:52:00 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-11 22:13:43 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2019-11-12 10:20:37 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2019-11-11 23:22:08 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2019-11-06 05:04:26 130.4 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-10 17:03:20 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2019-11-09 12:28:54 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2019-11-11 04:37:39 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-11-11 22:34:58 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2019-11-12 06:03:52 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-11-12 13:40:37 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019-11-12 09:26:25 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2019-11-11 18:00:04 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2019-11-12 14:58:25 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019-11-06 05:06:25 139.31 KB
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-11 04:25:23 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2019-11-11 14:32:33 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-11-11 15:52:45 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-11-11 13:13:39 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2019-11-11 21:29:32 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2019-11-11 04:48:49 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-11-11 19:31:08 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2019-11-09 10:57:59 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-11-10 05:02:44 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2019-11-11 15:20:12 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2019-11-09 14:08:03 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-11-12 15:37:45 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2019-11-11 12:56:21 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2019-11-11 16:36:18 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-11-12 15:19:29 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-11-12 13:10:12 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-11-12 04:10:56 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-11-10 01:43:26 136.58 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2019-11-12 06:41:56 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2019-11-11 07:44:56 260.77 KB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2019-11-11 15:43:42 10.71 MB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA (1 Priedas) 2019-11-07 04:05:00 605.88 KB
DARBUOTOJŲ DARBO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-11-11 08:08:07 364.2 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2019-11-11 00:34:02 223.68 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30