Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2019-08-23 18:26:50 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-08-23 22:23:42 185.58 KB
2019 metų veiklos planas 2019-08-22 15:08:18 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-08-23 11:41:39 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2019-08-21 17:03:05 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-08-18 23:43:36 211.61 KB
Ugdymo planas 2018–2019 2019-08-23 11:26:27 528.02 KB
NAUDOJIMOSI VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS 2019-08-23 16:45:23 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2019-08-19 11:27:52 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2019-08-18 23:02:27 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-08-21 10:52:10 187.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2019-08-23 10:22:28 204.66 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2019-08-23 18:12:08 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019-08-18 17:42:18 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2019-08-23 14:00:10 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2019-08-22 13:50:15 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2019-08-22 08:39:16 130.4 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-20 12:27:45 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2019-08-22 07:45:10 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2019-08-17 14:55:28 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-08-23 19:20:06 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2019-08-22 07:27:27 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-08-23 09:25:48 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019-08-23 16:19:34 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2019-08-22 11:34:43 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2019-08-21 06:08:04 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019-08-22 23:21:32 139.31 KB
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-22 16:00:36 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2019-08-20 23:08:38 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-08-23 18:24:54 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-08-19 04:38:29 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2019-08-22 06:11:10 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2019-08-22 03:08:23 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-08-18 18:22:54 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2019-08-22 21:01:44 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-08-18 09:03:57 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2019-08-22 15:52:41 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2019-08-22 05:16:11 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-08-19 01:37:53 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2019-08-20 22:50:54 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2019-08-22 14:11:04 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-08-21 17:08:08 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-08-21 17:13:15 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-08-23 18:24:05 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-08-23 18:23:11 136.58 KB
PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA 2019-08-23 20:01:58 120.3 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2019-08-19 13:30:16 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2019-08-21 17:15:32 260.77 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30