Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2020-01-24 07:19:07 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2020-01-26 14:10:08 185.58 KB
2019 metų veiklos planas 2020-01-26 15:01:01 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2020-01-26 15:01:22 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2020-01-23 22:20:38 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-01-23 22:22:22 211.61 KB
Ugdymo planas 2019–2020 2020-01-26 15:00:34 492.38 KB
NAUDOJIMOSI VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VADOVĖLIAIS TAISYKLĖS 2020-01-23 22:24:19 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2020-01-25 05:32:24 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2020-01-23 22:06:08 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2020-01-24 14:19:27 187.52 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA 2020-01-24 14:04:22 204.66 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2020-01-25 21:38:01 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-01-25 18:11:49 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2020-01-24 14:06:08 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2020-01-26 14:11:53 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2020-01-24 14:07:32 130.4 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-23 22:14:15 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2020-01-25 01:04:35 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2020-01-23 22:14:45 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-01-24 14:13:41 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2020-01-23 22:15:05 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020-01-23 22:15:18 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2020-01-25 21:58:11 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2020-01-23 22:15:48 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2020-01-23 22:15:57 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2020-01-23 22:16:05 139.31 KB
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-23 22:16:13 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2020-01-23 22:16:25 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2020-01-24 14:08:54 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2020-01-26 02:22:36 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2020-01-23 22:17:07 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2020-01-24 06:37:51 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2020-01-23 22:17:22 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2020-01-23 22:17:35 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2020-01-26 08:53:55 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2020-01-24 05:02:43 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2020-01-23 22:07:17 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas NAUJA 2020-01-24 06:37:32 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2020-01-23 23:55:10 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2020-01-23 22:08:17 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2020-01-26 04:07:08 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-01-26 01:47:09 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-01-23 22:09:45 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2020-01-23 22:10:01 136.58 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2020-01-26 17:15:11 194.81 KB
VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PERSONALO VALDYMO SCHEMA 2020-01-23 22:12:24 260.77 KB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020-01-24 05:39:37 10.71 MB
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA (1 Priedas) 2020-01-26 08:50:26 605.88 KB
DARBUOTOJŲ DARBO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-01-25 12:24:10 364.2 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2020-01-25 09:05:16 223.68 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30