Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2019-04-24 08:18:00 137.26 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:16 185.58 KB
2019 metų veiklos planas 2019-04-23 19:50:52 0.98 MB
Gimnazijos strateginis planas 2016-2020 2019-04-24 07:00:55 504.25 KB
Gimnazijos nuostatai 2015 2019-04-23 19:50:50 206.05 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2019-04-23 19:50:55 211.61 KB
Ugdymo planas 2018–2019 2019-04-24 10:53:13 528.02 KB
Naudojimosi gimnazijos vadovėliais taisyklės 2014 2019-04-23 19:50:53 164.04 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2019-04-23 19:50:23 134.53 KB
Naudojimosi skaityklos kompiuteriu taisyklės 2019-04-23 19:50:23 126.96 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:43 187.52 KB
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2019-04-23 19:50:21 137.37 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją , išvykimo ar perėjimo į kitą ugdymo įstaigą tvarkos aprašas 2019-04-24 10:44:52 25.14 KB
Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019-04-24 03:32:10 127.94 KB
Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:26 203.5 KB
Ugdymo diferencijavimo, laikinųjų/mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:25 48 KB
Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio, srauto keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:19 130.4 KB
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:17 199.68 KB
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir integravimo į formaliojo švietimo programas tvarkos aprašas 2019-04-21 13:20:10 67.5 KB
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas 2019-04-21 13:43:17 56 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:48:55 123.46 KB
Gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka 2019-04-23 19:50:35 174.29 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:48:58 791.64 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:33 67.5 KB
Dalyvavimo programoje „vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:33 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2019-04-21 13:18:46 128.08 KB
Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:31 139.31 KB
Specialijųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:42 139.94 KB
Veiklos suvestinė 2019-04-23 19:50:41 39 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2019-04-23 19:50:44 125.98 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:46 32 KB
Darbuotojų veiksmų planas kilus gaisrui 2019-04-23 19:50:45 210.99 KB
Budėtojų veiksmai kilus gaisrui ar ištikus avarijai 2019-04-23 19:50:48 149.87 KB
Vykimo į tarnybines komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-04-23 19:50:47 127.51 KB
Gimnazijos patalpų nuoma 2019-04-23 19:50:49 120.58 KB
Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas NAUJA 2019-04-23 19:48:44 122.73 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas NAUJA 2019-04-24 07:52:02 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka NAUJA 2019-04-23 19:50:40 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų, informavimo ir komunikavo tvarkos aprašas NAUJA 2019-04-24 08:18:01 138.71 KB
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės NAUJA 2019-04-23 19:50:55 136.62 KB
VEIKSMŲ UGDYMO KOKYBEI GERINTI VISAGINO ,,VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2019-04-23 19:50:28 141.61 KB
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO NUOSTATOS 2019-04-23 19:50:16 172.55 KB
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-04-23 19:50:57 136.28 KB
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-04-23 19:50:56 134.51 KB
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 2019-04-23 20:07:47 136.58 KB
PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA 2019-04-23 19:56:51 120.3 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2019-04-23 19:52:14 194.81 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
5. 11.55 - 12.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki pavasario atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.