SKELBIAMAS KONKURSAS (ATRANKA) MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2020-11-17
 • Kategorija: Konkursai

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ (ATRANKĄ) MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos pr. 21, Visaginas, tel. Nr. 8 (386) 72758,

elektroninio pašto adresas: verdene@vvg.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190243519)

 

1. Pareigybės lygis – A (A2).

2. Darbo sutarties rūšis – neterminuota nuo 2021-01-02 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

3. Darbo krūvis – 740 kontaktinių valandų per mokslo metus.

4. Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir priklauso nuo mokytojo pedagoginio darbo stažo (koeficientas 7,43–9,71) ir kvalifikacinės kategorijos.

5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą edukologijos srityje ir matematikos mokytojo kvalifikaciją;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokytojo vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, mokyklos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir pareigybės aprašymu;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus, asmens duomenų apsaugos ir kitus mokytojo veiklą reglamentuojančius dokumentus;

5.4. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas;

5.5. būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;

5.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti dirbti komandoje;

5.7. mokyti remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją; teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus; vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, nuolat informuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie daromą mokymosi pažangą; planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę; gebėti bendradarbiauti su mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant klausimus, susijusius su ugdymo proceso tobulinimu. 

 

Pretenduojantis užimti šias pareigas pateikia pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Privalumai: darbo patirtis, vyresniojo mokytojo ir aukštesnė kvalifikacinė kategorija, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

6. Pretendentas privalo pateikti:

6.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (atrankoje);

6.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6.3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

6.4. Gyvenimo aprašymą (CV): nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), turimus įgūdžius šiai pareigybei užimti;

6.5. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6.6. Užpildytą pretendento anketą (Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo 1 priedas).

6.7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

7. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ar informuoti telefonu ne vėliau, kaip 2020 m. gruodžio 28 d.

8. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. gruodžio 22 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriui, Taikos pr. 21, Visaginas arba el. paštu verdene@vvg.lt.

Pretendentui privalu dokumentų originalus turėti su savimi atrankos dieną.

9. Pretendentų konkursas (atranka) vyks 2020 m. gruodžio 30 d

10. Skelbimas galioja iki 2020 m. gruodžio 30 d.

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinės vedėjas, kontaktinis tel. 8386 72758, ir gimnazijos direktorius, kontaktinis telefonas:
8 659 56005.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35