Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021

Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio  26 d. sprendimu Nr. TS-169.

2023-02-02 19:26:11 284.77 KB
Tvarkos aprašai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2022-02-18 11:32:22 204.66 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:37:26 199.68 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:40:57 123.46 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:42:55 791.64 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:12 280.82 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-04 00:15:13 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-17 23:46:25 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

2017 m.

2022-11-05 10:16:30 138.71 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:36 364.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:47 223.68 KB
Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:24 391.47 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:34 249.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-10-29 06:30:06 401.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:43 168.98 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pamokų (ugdymo dienų) lankomumo, apskaitos ir jų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:51 154.93 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo reglamento ir priėmimo ir skirstymo į klases tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-02-02 19:31:56 151.81 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:59 247.76 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės 2023-02-02 19:28:17 136.62 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos personalo valdymo schema 2022-11-05 09:45:19 260.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:15 185.69 KB
Gimnazijos tarybos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:54 207.22 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-02-02 19:29:20 211.61 KB
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2023-02-02 19:29:03 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2023-02-02 19:28:46 134.53 KB
Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo (2017-07-13 Nr. V-88) 2023-02-02 19:28:28 318.14 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Prašymo dėl leidimo lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus formos 2022-10-29 06:54:10 31.5 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2022-10-29 06:55:23 44.5 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2022-11-24 17:28:18 424.32 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Pietų valgiaraštis 1–4 klasių mokiniams 2022-09-10 19:24:06 284.4 KB
Pietų valgiaraštis 5–12 klasių mokiniams 2022-09-10 19:25:29 268.46 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-27 22:52:21 592.06 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2022-10-29 06:55:23 44.5 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2023-03-19 00:13:19 133.07 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 metams 2022-09-22 23:10:28 694.62 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-02-29 16:41:08 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-02-23 19:34:14 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-02-29 13:38:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2022-11-17 23:44:39 125.98 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:25:40 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:21:58 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:29:58 401.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 metams 2022-11-05 09:56:58 159.25 KB
Klasės veiklos planas 2018 m. 2022-11-05 09:58:23 30.57 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:03:36 1.23 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:02:07 403.49 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2022-11-05 10:04:42 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 318.82 KB
Gimnazijos strateginis planas 2023–2027 metams 428.45 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Gautos paramos (2%GPM) 2018 m. ataskaita 2020-02-27 22:40:22 490.37 KB
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-02-20 22:34:28 1.74 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.57 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.54 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.48 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 20.16 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 20.81 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-11-08 22:06:45 20.39 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-03-05 10:43:54 23.75 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos įsivertinimas 2017 m. 2020-02-26 12:52:10 242.97 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 450.7 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-02-05 10:53:53 792.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2019–2021 m. įgyvendinimo 2021 m. II pusmetyje ataskaita 2022-01-31 19:18:49 403.38 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos direktorės Olgos Černis 2021 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 11:51:38 2.19 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-02-13 20:17:33 308.79 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:12 280.82 KB
Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2017 m. 2020-02-25 12:58:31 166.42 KB
2016 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2020-02-29 00:35:22 929.45 KB
Apklausos būdu vykdomo supaprastinto mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygos (2013 m.) 2021-02-07 20:19:34 420 KB
Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2016 m. 2020-02-29 12:40:22 290.67 KB
2015 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2020-02-29 11:57:15 1.32 MB
Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2015 m. 2020-02-29 12:41:00 281.67 KB
2014 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2020-02-27 06:05:09 891.04 KB
Skelbimai apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2014 m. 2020-02-27 17:24:49 567.74 KB
2013 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2020-02-29 20:39:04 58.89 KB
Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo (2017-07-13 Nr. V-88) 2023-02-02 19:28:28 318.14 KB
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2020-03-01 08:24:03 577.75 KB
2019 m. viešųjų pirkimų plano papildymas 2020-02-28 10:26:53 71.53 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita (2019 m.) 2021-02-07 20:18:44 0.99 MB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 0.97 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m. 2021-01-31 20:07:41 899.83 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (gegužė) 2021-01-31 20:07:22 207.32 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (birželis) 2021-01-31 20:07:02 190.39 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (gruodis) 2021-01-31 20:06:46 189.84 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (gruodis2) 2021-01-31 20:06:21 202.9 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m. 0.96 MB
2021 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (05 mėn.) 2022-09-22 23:38:39 116.83 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:59 247.76 KB
2021 m. numatomų atlikti viešųjų pirkimų planas 153.7 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų planas 160.67 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (05 mėn.) 94.78 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (09 mėn.) 92.88 KB
2021 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (10 mėn.) 114.64 KB
2021 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (12 mėn.) 99.33 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. 247.06 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (12 mėn.) 110.25 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 1.22 MB
Testinis Atnaujinta Dydis
test 3 2017-08-07 18:37:15 28.87 KB
test 2 2017-08-07 18:37:05 8.62 KB
Test 1 2017-08-07 18:35:54 18.42 KB
Plačiau... Atnaujinta Dydis
Padėka 2020-03-01 14:24:59 602.84 KB
Ugdymo karjerai dienos „Šok į tėvų klumpes“ veiklos 2021-06-17 07:55:35 313.63 KB
Socialinis pedagogas Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-28 23:49:50 205.73 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2023-03-19 00:13:19 133.07 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:40:57 123.46 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-04 00:15:13 221.8 KB
Apie smurto prevenciją Atnaujinta Dydis
APIE SMURTO PREVENCIJĄ TĖVAMS, PEDAGOGAMS, POPAMOKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAMS 2022-03-04 00:18:29 81.77 KB
ATMINTINĖ TĖVAMS Jei jūsų vaikas patiria patyčias 2020-03-01 11:18:25 399.5 KB
Smurto prevencija vaikams I 2022-03-04 00:16:37 152.35 KB
Smurto prevencija vaikams II 2022-03-04 00:16:17 129.54 KB
Informacijos centras Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2023-02-02 19:29:03 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2023-02-02 19:28:46 134.53 KB
GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS REKOMENDUOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS

The

2020-02-27 17:34:38 129.6 KB
INFORMACIJOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 2020-02-27 09:19:58 302.21 KB
Informacija apie įsigytus naujus vadovėlius 2022-03-03 15:24:50
Atsisiųsti Atnaujinta Dydis
Nauji gimnazijos kontaktai 2020-02-27 12:07:35 210.49 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2020 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2020-02-29 21:58:20 268.35 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2020 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS (PAKEISTAS) 2020-05-14 07:38:05 264.87 KB
antikorupcija Atnaujinta Dydis
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir įgyvendinimo 2016-2018 metų priemonių planas 

The

2020-02-20 18:44:09 852.15 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

The

2020-02-23 19:22:56 150.75 KB
Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją 2020-02-27 11:01:06 207.9 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2017 metus 2020-02-28 18:42:10 210.21 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2016 metus 2020-02-24 07:53:49 207.13 KB
VISAGINO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2018 METAIS ATASKAITA 2020-02-22 16:53:09 370.05 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2019–2021 M. ĮGYVENDINIMO 2019 M. I PUSMETYJE ATASKAITA 2021-02-07 20:47:33 196.79 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2019–2021 m. įgyvendinimo 2021 m. II pusmetyje ataskaita 2022-01-31 19:18:49 403.38 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2019–2021 M. ĮGYVENDINIMO 2021 M. I PUSMETYJE ATASKAITA 402.23 KB
Interreg Atnaujinta Dydis
Teatrinio ugdymo programa „Kuriame kartu“ 2020-02-25 11:48:16 557.25 KB
Lėlės vaidmuo liaudies pedagogikoje ir vaikų auklėjime 2020-02-25 13:26:58 520.23 KB
Kalendoriniai lietuvių liaudies žaidimai 2020-02-28 16:55:17 520.42 KB
SĖKIMINGAI BAIGTI INFRASTRUKTŪRINIAI DARBAI 316.73 KB
PROJEKTO NAUJIENOS 2020-10-20 06:37:08 330.5 KB
Projekto partnerių virtualus susitikimas 327.23 KB
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 121.12 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 151.37 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 148.18 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 178.8 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 136.61 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 187.41 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-10-04 21:40:26 148.18 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 154.21 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-27 02:11:00 153.23 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 185.48 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 146.06 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 159.21 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 159.21 KB
Muziejus Atnaujinta Dydis
Muziejaus istorija nuotraukose 4.82 MB
Muziejaus pristatymas 8.99 MB
Gamtosauginė mokykla Atnaujinta Dydis
Gamtosauginių mokyklų programos audito klausimynas 2020-02-23 15:37:14 275.31 KB
Aplinkosauginio audito aprašas 2020-02-28 20:48:45 108.42 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos Gamtosauginių mokyklų projekto veiksmų planas 2018-2019 m. m. 2020-02-27 15:27:28 202.06 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-27 22:52:21 592.06 KB
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2022-02-18 11:43:37 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2022-02-18 11:44:04 128.08 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas 2022-11-05 10:08:44 194.81 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:42:55 791.64 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:21:58 225.98 KB
Pirmokų adaptacija įsibėgėjo: keletas naudingų patarimų tėvams 2020-03-01 03:50:24 181.69 KB
Saugiai naudotis internetu reikia mokyti taip pat, kaip ir elgtis gatvėje 2020-02-27 22:58:31 261.41 KB
Kai geri ketinimai virsta blogiu 132.73 KB
Kodėl svarbu vaiką paruošti mokyklai? 2020-11-16 18:19:05 122.83 KB
Kas yra mokyklos baimė? 103.18 KB
Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos 536.74 KB
Vilniaus universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) pagrindiniai rezultatai ir rekomendacijos 658.38 KB
PSICHIKOS SVEIKATA PANDEMIJOS METU 349.83 KB
MOKINIŲ PSICHOLOGINĖ SAVIJAUTA COVID-19 PANDEMIJOS METU 2.1 MB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:28 103.45 KB
Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:29:58 401.24 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:53 102.59 KB
Logopedas Atnaujinta Dydis
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:25:40 391.06 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:42 104.06 KB
Tėvų švietimas Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:33:42 210.04 KB
Pirmokų adaptacija įsibėgėjo: keletas naudingų patarimų tėvams 2020-03-01 03:50:24 181.69 KB
Saugiai naudotis internetu reikia mokyti taip pat, kaip ir elgtis gatvėje 2020-02-27 22:58:31 261.41 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Kai geri ketinimai virsta blogiu 132.73 KB
Kodėl svarbu vaiką paruošti mokyklai? 2020-11-16 18:19:05 122.83 KB
Kas yra mokyklos baimė? 103.18 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB
Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2022 16.72 MB
Pateikiamų dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų 2020-03-01 14:25:11 28.5 KB
Prašymas dėl leidimo lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus 2020-03-01 14:25:16 33.5 KB
Prašymas laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą pilietybei gauti 2020-03-01 14:25:19 27 KB
Prašymas laikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą 2020-03-01 14:25:24 27.5 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų 2020-03-01 14:25:28 18.49 KB
Prašymas dėl vykimo į komandiruotę 2020-03-01 14:25:32 25.5 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2020-03-01 14:25:35 25.5 KB
Prašymas dėl mokinių pavėžėjimo 2020-03-01 14:25:39 49.5 KB
Prašymas dėl vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2021-01-07 22:52:23 16.34 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos 1 klasę 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2–8, I-II (9-10) gimnazijos klases 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos III-IV (11-12) gimnazijos klases 33.5 KB
Konkursas Atnaujinta Dydis
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ FOTONUOTRAUKŲ IR MINIATIŪRŲ PARODOS–KONKURSO „VISAGINO SPALVOS“ NUOSTATAI 2020-06-15 10:23:37 397.73 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
COVID-19 INFORMACINĖ LINIJA Atnaujinta Dydis
Patarimai dėl saugaus rankų dezinfekantų naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose 255.67 KB
Rekomendacijos dėl rankų higienos 180.94 KB
„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2091 199.82 KB
„Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2092 199.28 KB
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VISAGINO SAVIVALDYBĖJE 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. ĮV-E- 148.83 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB
MOKINIŲ PSICHOLOGINĖ SAVIJAUTA COVID-19 PANDEMIJOS METU 2.1 MB
Ką turėčiau žinoti apie VAKCINACIJĄ? (I lankstinukas) 620.28 KB
Ką turėčiau žinoti apie VAKCINACIJĄ? (II lankstinukas) 1.25 MB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Konkurso „Verdenietiškiausia klasė“ nuostatai 2021-06-25 12:09:53 212.38 KB
Konkurso „Metų verdenietis“ nuostatai 375.86 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 402.28 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 402.28 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos veiklos planas 2022 m. 2022-04-30 23:21:26 140.29 KB
„METŲ VERDENIEČIO“ konkurso organizavimo nuostatai 129.39 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2022-02-20 22:34:28 1.74 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.57 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-02-05 10:53:53 792.24 KB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.54 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2019–2021 m. įgyvendinimo 2021 m. II pusmetyje ataskaita 2022-01-31 19:18:49 403.38 KB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 1.48 MB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos direktorės Olgos Černis 2021 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 11:51:38 2.19 MB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 402.28 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 402.28 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 229.29 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių dalyvavimas dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir pelnytos prizinės vietos 2022 m. (2 priedas) 2023-01-31 03:48:55 99.83 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių akademiniai pasiekimai ir ugdymo(si) kokybės raida (strateginiai rodikliai) 2022 m. (1 priedas) 217.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-02-13 20:17:33 308.79 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2022-02-18 11:29:48 187.52 KB
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:33:42 210.04 KB
Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:41:40 200.28 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Nuotolinio mokymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 2022-11-05 09:49:52 387.31 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokinių nuotolinio ugdymo gimnazijoje, priežiūros ir maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-05 09:51:52 378.44 KB
Mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:50:03 387.49 KB
2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 2022-11-05 09:52:41 209.54 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-05 09:53:29 248.67 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB
Pareigybių aprašai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-09-28 23:49:50 205.73 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-11-05 10:05:47 136.28 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2 2022-11-05 10:06:41 374.03 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2022-04-05 22:14:23 193.4 KB
Buhalterio pareiginiai nuostatai 202.06 KB
Elektriko (atsakingo už elektros ūkį) pareigybės aprašymas 200.32 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2022-04-06 12:27:52 103.71 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 197.64 KB
Valgyklos pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 195.34 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 194.12 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 376.89 KB
Kompiuterijos inžinieriaus pareigybės aprašymas 199.06 KB
Santechniko (atsakingo už šilumos tinklų ūkį) pareigybės aprašymas 200.91 KB
Staliaus dailidės pareigybės aprašymas 184.86 KB
Valytojos pareigybės aprašymas 192.57 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2022-04-06 12:26:42 113.94 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 189.1 KB
Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniko pareigybės aprašymas 197.49 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 108.72 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2022-11-17 23:44:58 136.74 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-11-17 23:45:08 111.42 KB
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2022-11-17 23:45:18 149.67 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:28 103.45 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:42 104.06 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2022-11-17 23:45:53 102.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:12:38 2.22 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:13:18 3.67 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:22:31 3.75 MB
2017 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:14:12 3.18 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:14:36 4.13 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:14:57 3.62 MB
2018 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:15:19 2.9 MB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:15:58 6.58 MB
2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-03-28 04:37:01 1.42 MB
2020 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-02-18 11:16:29 3.15 MB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2.07 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2.3 MB
2021 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 13.98 MB
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-09-15 20:52:42 8.08 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 8.13 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 8.06 MB
Pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Specialaus reiso autobuso tvarkaraštis nuo 2022-11-07 2022-11-07 20:01:01 387.28 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2022-11-10 19:11:32 13.38 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023 m. 155.87 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 1.17 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2.88 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorės įsakymas dėl ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veikų koordinavimo darbo grupės sudėties 99.48 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorės įsakymas dėl ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veikų koordinavimo darbo grupės sudėties 99.48 KB
 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35