Ugdymo organizavimas

Mokslo metų trukmė 2022-2023 m. m.

Ugdymo proceso trukmė

Klasė Ugdymo procesas Ugdymo proceso trukmė
Pradžia Pabaiga Dienų skaičius Savaičių skaičius
1–4 klasės 09–01 06–08 175 35
5–8, I–II klasės 09–01 06–16* 185 37
III klasė 09–01 06–15 180 36
IV klasės 09–01 06–01 170 34

*Per mokinių rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos ir pavasario (Velykų) atostogas 5–8, I–II gimnazijos klasėse ir 5–10 lavinamosiose ir socialinių įgūdžių klasėse po vieną dieną bus dirbama nuotoliniu būdu sutrumpinant mokslo metus ir baigiant juos 2023 m. birželio 16 d., išlaikant mokinių atostogoms ir ugdymo proceso organizavimui skirtų dienų skaičių.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais

1–4 klasių mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2023 m. vasario 1 d.

2023 m. birželio 8 d.

5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams*

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2023 m. vasario 1 d.

2023 m. birželio 16 d.

III gimnazijos klasės mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2023 m. vasario 1 d.

2023 m. birželio 15 d.

IV gimnazijos klasės mokiniams

Pusmečių trukmė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis

2023 m. vasario 1 d.

2023 m. birželio 1 d.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Pamokos prasideda 8 valandą.

Pamokų trukmė

 • 1 klasėje – 35 minutės.
 • 2–8, I–IV gimnazijos klasėse – 45 minutės.

Pertraukų trukmė

 • Po pirmos, antros ir šeštos pamokų – 10 minučių.
 • Po trečios, ketvirtos ir penktos pamokų – 20 minučių.
 • Po septintos pamokos – 5 minutės.

Ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Į gimnaziją

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d.

2022 m. lapkričio 4 d.

2022 m. lapkričio 7 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d.

2023 m. sausio 6 d.

2023 m. sausio 9 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d.

2023 m. vasario 17 d.

2023 m. vasario 20 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d.

2023 m. balandžio 14 d.

2023 m. balandžio 17 d.

Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.) įgyvendinama vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35