Reikalingas lietuvių kalbos mokytojas

 • Paskelbė :
 • Paskelbta: 2023-04-26
 • Kategorija: Kvietimai

Visagino „Verdenės“ gimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas

Įstaigos pavadinimas: Visagino „Verdenės“ gimnazija.

Pareigos: lietuvių kalbos mokytojas (1 etatas ir daugiau).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą edukologijos srityje ir lietuvių kalbos mokytojo kvalifikaciją;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokytojo vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir pareigybės aprašymu;
 • žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, asmens duomenų apsaugos ir kitus mokytojo veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti dirbti komandoje;
 • mokyti remiantis mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją;
 • teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus;
 • vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, nuolat informuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie daromą mokymosi pažangą;
 • planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
 • gebėti bendradarbiauti su mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant klausimus, susijusius su ugdymo proceso tobulinimu.
 • pretenduojantis užimti šias pareigas pateikia pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Privalumai: darbo patirtis, vyresniojo mokytojo ir aukštesnė kvalifikacinė kategorija, kūrybiškumas, iniciatyvumas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 4. Gyvenimo aprašymas.

Dokumentų pateikimas: pretendentai dokumentus pateikia į Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinę adresu: Taikos pr. 21, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu verdene@vvg.lt.

Dokumentai priimami: 2023-06-15–2023-08-18 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pokalbis vyks 2023 m. rugpjūčio 23 d. 9.00 val. gimnazijos direktoriaus kabinete. Gimnazijos direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs komisijos nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Telefonas pasiteirauti: +370 659 56005.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35