Reikalingas įtaukiojo ugdymo koordinatorius

 • Paskelbė :
 • Paskelbta: 2024-01-17
 • Kategorija: Kvietimai

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ ĮTRAUKIOJO UGDYMO
KOORDINATORIAUS PAREIGOMS EITI

Darbo sutartis – terminuota, projekto „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos įgyvendinimo laikotarpiui (iki 2025 m. birželio 30 d.).
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo užmokestis – valandinis atlygis – 8,35 Eur (neatskaičius mokesčių).
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį išsilavinimą (privalumas – psichologijos, specialiosios pedagogikos, socialinės pedagogikos srities), kvalifikaciją ir kompetencijų koordinuojamoje srityje (įtraukusis ugdymas).
2. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, įforminimo ir raštvedybos taisyklėmis.
3. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, reikalavimus.
4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, turėti informacinių ir komunikacinių gebėjimų.
5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti ir teikti išvadas, jas argumentuoti.
6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos- Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą.
Funkcijos:
Užtikrinti projekto tikslų įgyvendinimą įtraukiojo ugdymo srityje.
Planuoti, organizuoti, vykdyti, savivaldybės TŪM pažangos plano įtraukiojo ugdymo srities veiklas ir užtikrinti veiklų turinio kokybę.
Konsultuoti kitų sričių koordinatorius įtraukties klausimais, rūpintis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimu kitose TŪM veiklos tobulinimo srityse.
Atsižvelgiant į identifikuotas kliūtis ir turimas stiprybes, formuluoti įtraukiojo ugdymo srities tikslus.
Planuoti, koordinuoti TŪM įtraukiojo ugdymo srities veiklas, tinklaveiką, vykdyti veiklų stebėseną.
Atstovauti savivaldybei TŪM įtraukties srityje, bendradarbiauti su kitų savivaldybių mokyklomis ir srities koordinatoriais vykdant projekto veiklas, komunikuoti ir dalytis įgytomis žiniomis ir gerosiomis patirtimis.
Inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės ir mokyklų bendradarbiavimą su partneriais (negalios nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos tarnybomis ir kt.). 
Inicijuoti ir organizuoti įtraukiojo ugdymo kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų stiprinimo, nuostatų kaitos veiklas mokyklų bendruomenėse, fiksuoti grįžtamąjį ryšį. 
Konsultuoti mokyklų atstovus ir pedagogus dėl įtraukiojo ugdymo srities veiklų
įgyvendinimo mokyklose, teikti pagalbą mokyklų atstovams plėtojant ir taikant įtraukiojo ugdymo planus ir metodikas.
Dalyvauti įtraukties temos kvalifikacijos tobulinimo renginiuose Lietuvoje (ir užsienyje), gerinti kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje, semtis gerųjų patirčių kitose savivaldybėse, užsienyje.
Parengti ir projekto koordinatoriui pateikti koordinuojamos srities dokumentus, ataskaitas.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).

6. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas įstaigoje).
7. Buvusių darboviečių rekomendacijas (jei yra).
Dokumentų pateikimas:
Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinę adresu: Taikos
pr. 21, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu verdene@vvg.lt. Dokumentai priimami: iki 2024-01-29 (imtinai).
Pretendentų atranka:
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2024 m. sausio 30 d. 11.00 val., apie pokalbio laiką informuojant elektroniniu paštu. Pretendentai apie priėmimo į darbą rezultatus informuojami po atrankos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.
Telefonas pasiteirauti: 8 659 56005.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35