Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje

1.

Monika Kupstienė

Tėvų atstovė

Pirmininkė

2.

Lina Navickienė

Mokytojų atstovė

Pavaduotoja

3.

Jolita Dervinienė

Mokytojų atstovė

Sekretorė

4.

Daiva Maldžiuvienė

Mokytojų atstovė

Narė

5.

Diana Naglinskienė

Mokytojų atstovė

Narė

6.

Dalia Burneikaitė

Mokytojų atstovė

Narė

7.

Ina Daukšienė

Tėvų atstovė

Narė

8.

Jurgita Blaževičė

Tėvų atstovė

Narė

9.

Inga Butkuvienė

Tėvų atstovė

Narė

10.

Lidija Safronovė

Tėvų atstovė

Narė

11.

Rusnė Narbutaitė

Mokinių atstovė

Narė

12.

Karina Pranaitytė

Mokinių atstovė

Narė

13.

Gabrielė Bartkutė

Mokinių atstovė

Narė

14.

Ernest Lobkov

Mokinių atstovė

Narys

15.

Agnė Puškaitė

Mokinių atstovė

Narė

Gimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Tvirtina gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo planą, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, gimnazijos nuostatus, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus.
 • teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Svarsto gimnazijos lėšų panaudojimo klausimus.
 • Svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Siūlo atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.
 • Pasibaigus kalendoriniams metams vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklą ir teikia savo sprendimą savivaldybės merui.
 • Sprendžia kitus gimnazijos savivaldos institucijų ar direktoriaus kompetencijai nepriskirtus klausimus.

Dokumentai

2021-01-21 įvyko Gimnazijos tarybos posėdis. Jo metu sudarytos komisijos pagal veiklos sritis.

2021-06-25 paskelbti 2021–2022 m. m. kokursų nuostatai:

Veiklos planavimo,
organizavimo ir
kontrolės komisija
Švietimo reikalų komisija Socialinių reikalų
ir bendruomeniškumo
skatinimo komisija

Monika Kupstienė

Jolita Kriaučiūnaitė

Daiva Maldžiuvienė

Lidija Safronovė

Lina Navickienė

Jolita Dervinienė

Diana Naglinskienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35