Ugdymas karjerai

Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,

Visagino ,, Verdenės‘‘ gimnazija 2013 m. įsijungė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Šį projektą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau vykdo nuo 2010 m. gegužės 3 d. Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Per pastaruosius 100 m., vykstant pokyčiams visuomenėje, kultūroje, ekonomikoje ir technologijose, karjeros samprata nuolat keitėsi: dabartiniu metu atsakomybė už karjerą ir jos valdymą iš esmės atitenka pačiam individui, todėl reikalinga nauja pagalbos strategija karjeros siekiantiems mokiniams; vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata gimnazijoje turėtų būti ugdomas savarankiškas, mąstantis ir nuolat aktyviai savo karjerą konstruojantis individas.

 

Ugdymą karjerai 2016−2017 m. m. gimnazijoje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė Jelena Čugunova, el. paštas: jelenacugunova@gmail.com, 217 kab.

 

Individualių konsultacijų mokiniams, tėvams laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

14.40-15.30

 

13.00 – 13.45

11.55-12.40

Pastaba: Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

 

UGDYMAS KARJERAI


PASKIRTIS

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

 

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

 

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

• Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.

• Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.

• Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.

• Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

• Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

 

KOORDINATORIUS KARJERAI (ir darbo grupė) mokiniams padeda

 

• Išsiaiškinti karjeros žingsnius.

• Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

• Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.

• Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.

• Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

• Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.

• Susidaryti individualų ugdymo(si) planą.

• Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

• Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.

• Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.

• Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

• Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

• Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

• Siūlo klasės valandėlių temas.

• Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

• Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

• Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

• Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

• Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 

Karjeros paslaugos apima:

 

Ugdymą karjerai – kryptingą asmens karjeros kompetencijų ugdymą.

Karjeros informavimą – informacijos apie karjeros galimybes rinkimą, analizę, sisteminimą ir teikimo procesą.

Karjeros konsultavimą – konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveiką, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

 

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA SUDARYTA REMIANTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS:

· Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284)

· Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos.

 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ UGDYMĄ KARJERAI

www.mukis.lt

TESTAI

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

www.balticstudent.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

http://europass.lt/dokumentai/europass-cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoris.lt/lt/index.php

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

NAUDINGA ŽINOTI

Informacija dėl studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas

Informacija ieškantiems darbo

Filmai apie profesijas

2015−2016 m. m. renginiai, išvykos, užsiėmimai, projektai...

Renginys

Dalyviai

Data

Susitikimas su VU Studijų direkcijos Karjeros skyriaus vyr. specialiste Jurgita Norvaišiene. Konsultacija dėl stojimo į aukštąsias mokyklas dokumentų pildymo tvarkos

IV klasių mokiniai

2016 m.
balandžio 22 d.

Dalyvavimas Atvirų durų renginyje Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre

II klasės mokiniai

2016 m. balandžio 20 d.

Susitikimas su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro atstovais

II, IV klasių mokiniai

2016 m. balandžio 18 d.

Susitikimas su TV laidų vedėju, rašytoju Andriumi Tapinu

I−IV klasių mokiniai

2016 m.
kovo 31 d.

Susitikimas su DELFI portalo vyriausiąja redaktore vyriausiąja redaktore Monika Garbačiauskaite-Budriene.

I−III klasių mokiniai

2016 m.
kovo 30 d.

Karjeros diena. Svečiuose Utenos kolegijos studentų ir dėstytojų komanda. Praktiniai užsiėmimai grupėse. Kryptys: kosmetologija, socialiniai mokslai, maisto jutiminis vertinimas, robotika

I−III klasių mokiniai

 

2016 m.
kovo 9 d.

Karjeros diena. Profesinio veiklinimo išvyka į IAE. (Integruotas užsiėmimas su chemija ir fizika)

8 klasės mokiniai

2016 m.
kovo 9 d.

Karjeros diena. Profesinio veiklinimo išvyka į UAB „Visagino linija“ (Integruotas užsiėmimas su technologijomis)

I g klasių mokiniai

2016 m.
kovo 9 d.

Karjeros diena. Svečiuose Vilniaus kooperacijos kolegijos komanda: studijų programų, trukmės ir formų pristatymas.

I−III klasių mokiniai

2016 m.
kovo 2 d.

Susitikimas su VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytoju docentu E. Mazėčiu

III−IV klasių mokiniai

2016 m.
vasario 26 d.

Karjeros diena. Profesinio veiklinimo išvyka į LITEXPO į XIV tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą STUDIJOS 2016

III−IV klasių mokiniai

2016 m.
vasario 5 d.

Dalyvavimas Atvirų durų renginyje Utenos kolegijoje

II−IV klasių mokiniai

2016 m.
sausio 31 d.

Susitikimas su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto IV kurso studentais. Paskaita „Ką reiškia studijuoti mediciną“

II−IV klasių mokiniai

2016 m.
sausio 19 d.

Kartų dienos renginys su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacijos nare „Mama moko suteikti pirmąją pagalbą“ 2 b klasės mokiniai 2015 m.
gruodžio 22 d.

Profesinio veiklinimo išvyka į Visagino miesto apylinkės teismą

III−IV klasių mokiniai

2015 m.
spalio 23 d.

Profesinio veiklinimo išvyka į Utenos Teritorinės darbo biržos Visagino skyrių (Integruotas užsiėmimas su technologijomis)

I g klasių mokiniai

2015 m.
spalio 21 d.

Savivaldos dienos organizavimas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje

III−IV klasių mokiniai

2015 m.
spalio 5 d.

Kartų dienos renginys „Su tėveliais įdomiau“

2 b klasės mokiniai su tėveliais

2015 m.
rugsėjo 18 d.

Mokslo ir žinių dienos organizavimas gimnazijoje

IV klasių mokiniai

2015 m.
rugsėjo 1 d.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35