Skelbiamas konkursas (atranka) ūkio padalinio vadovo pareigoms eiti

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2020-03-31
 • Kategorija: Aktualijos

Visagino „Verdenės“ gimnazija skelbia konkursą (atranką) ūkio padalinio vadovo pareigoms eiti

 

Įstaigos pavadinimas: Visagino „Verdenės“ gimnazija.

Pareigybės pavadinimas ir dydis: Ūkio padalinio vadovas 1 etatas.

Pareigybės lygis: pareigybė priskiriama B lygiui.

Reikalavimai:

 1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas.
 2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijų teisės aktus, susijusius su ūkine veikla, viešųjų pirkimų teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus, gimnazijos nuostatus, gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles.
 3. Gerai žinoti viešųjų pirkimų organizavimo principus, paslaugų ir prekių rinkoje kainas, ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, turėti ne žemesnę kaip III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“.
 6. Išmanyti įstaigos ūkinį organizavimą, raštvedybos taisykles, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinę veiklą.
 7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

Funkcijos:

 1. Dalyvauti darbo grupėse rengiant strateginį veiklos planą.
 2. Vykdyti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis dėl maisto produktų, inventoriaus, įrengimų, sanitarinių-higieninių, kanceliarinių ir kitų ūkio priemonių įsigijimo, dėl remonto darbų ir tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus.
 3. Išmanyti gimnazijos valdymo struktūrą ir veiklos sritis.
 4. Kaupti ir sisteminti dokumentus, susijusius su gimnazijos ūkine veikla, tvarkyti juos pagal raštvedybos reikalavimus.
 5. Atsakyti už esančių gimnazijoje antspaudų ir spaudų saugumą ir naudojimą pagal paskirtį.
 6. Atsakyti už gimnazijoje esančių matavimo priemonių naudojimą, jų patikrų organizavimą.
 7. Planuoti ir organizuoti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, prižiūrėti ir atsakyti už jų atliekamų funkcijų ir darbų kokybę, Higienos normos vykdymą.
 8. Planuoti ūkio lėšų poreikį, sudaryti sąmatų projektus ūkio reikmėms.

Darbo užmokestis:  5,26–5,88 pastoviosios dalies koeficientas (nustatomas vadovaujantis Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (atrankoje);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV): nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), turimus įgūdžius šiai pareigybei užimti;
 5. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. Užpildytą pretendento anketą (Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo 1 priedas).
 7. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami: elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. balandžio 14 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriui, Taikos pr. 21, Visaginas arba el. paštu verdene@vvg.lt.

Pretendentui privalu dokumentų originalus turėti su savimi atrankos dieną.

Pretendentų konkursas (atranka) vyks 2020 m. balandžio 16. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbiui iki 2020 m. balandžio 15 d.

Informacija tel.: (8 386) 72758.

Skelbimas galioja iki 2020 m. balandžio 16 d.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35