Reikalingas pradinio ugdymo pedagogas

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2024-06-19
 • Kategorija: Kvietimai

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA IEŠKO PRADINIO UGDYMO  MOKYTOJO

Skelbimo data: 2024 m. birželio 19  d.

Įstaigos pavadinimas: Visagino „Verdenės“ gimnazija.
Pareigos: pradinio ugdymo  mokytojas (1 etatas).

Pareiginės algos koeficientas: 0,9294–1,3053.

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1659,35–2330,48 eur.

Darbo sutartis: neterminuota (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą edukologijos srityje ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokytojo vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, gimnazijos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir pareigybės aprašymu;
 • žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymus, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, asmens duomenų apsaugos ir kitus mokytojo veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti dirbti komandoje;
 • mokyti vadovaujantis atnaujintomis bendrosiomis programomis, atsižvelgus į mokinių gebėjimus ir polinkius, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją; teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti jiems dalyko programą, turinį, metodus; vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, nuolat informuoti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie daromą mokymosi pažangą; planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę; gebėti bendradarbiauti su mokytojais, mokiniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant klausimus, susijusius su ugdymo proceso tobulinimu. 

Privalumai: darbo patirtis, vyresniojo mokytojo ir aukštesnė kvalifikacinė kategorija, kūrybiškumas, iniciatyvumas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija iš buvusios darbovietės. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Dokumentų pateikimo būdas: dokumentai pateikiami į Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinę adresu: Taikos pr. 21, Visaginas arba siunčiami elektroniniu paštu verdene@vvg.lt. iki 2024 m. liepos 2 d. 15.00 val.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis (žodžiu).

Pokalbio data: 2024 m. liepos 3  d. 9.00 val. gimnazijos direktoriaus kabinete.

Darbo pradžia: 2024 m. rugsėjo 2 d.

Kita informacija: Gimnazijos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs komisijos nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 659) 56005.

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35