VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2020-03-26
 • Kategorija: Pranešimai

1. Nuo 2020 m.  kovo 30 d. nuotolinis mokymas gimnazijoje bus vykdomas:

1.1. elektroninio dienyno „Mano dienynas“ ir skaitmeninio mokymosi aplinkose EDUKA klasė ir EMA pratybos (teikiama ugdymui(si) reikalinga medžiaga ir informacija, organizuojamas mokinių testavimas, skiriamos užduotys, gaunamas grįžtamasis ryšys), bendraujama realiuoju (sinchroniniu) laiku VIBER, SKYPE, MESSENGER arba ZOOM platformose ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, pateikiama vertinamoji informacija;

1.2. elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ (pildomas ugdymo turinys, fiksuojami mokinių įvertinimai, bendraujama su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), rašomi pagyrimai/ pastabos, komentarai, vadovaujamasi Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu).

2. Vykdant nuotolinį mokymą mokytojai ir mokiniai vadovaujasi šiomis taisyklių nuostatomis:

2.1. nuotolinis mokymas yra vykdomas vadovaujantis gimnazijos direktoriaus patvirtintu 2019–2020 m. m. pamokų tvarkaraščiu ir nustatytu pamokų laiku;

2.2. kiekvieną darbo dieną realiu pamokos metu pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį mokytojai turi prisijungti prie konkrečios klasės (grupės) ir konsultuoti mokinius „Mano dienyno“ aplinkoje;

2.3. pirmąją nuotolinio mokymo savaitę mokytojai skaitmeninį ugdymo turinį pateikia kiekvieną dieną likus ne mažiau kaip 5 min. iki dalyko pamokos pradžios. Mokiniai pateiktą konkretaus dalyko ugdymo turinį atsidaro vadovaudamiesi galiojančiu pamokų tvarkaraščiu;

2.4. siekiant reguliuoti mokinių mokymosi krūvį atskirų dalykų mokytojai, planuodami ugdymą, dėmesį skiria tik esminiams konkrečios klasės ugdymo programos turinio aspektams; 

2.5. mokytojai, turintys 4–5 savaitines dalyko pamokas, ne mažiau kaip 1 pamoką per savaitę veda gyvai: organizuoja tiesioginę vaizdo transliaciją ar  vaizdo konferenciją; mokytojai, turintys 1–3 savaitines dalyko pamokas, ne mažiau kaip 1 pamoką per dvi savaites veda gyvai: organizuoja  tiesioginę vaizdo transliaciją ar vaizdo konferenciją;

2.6. mokomosios medžiagos ir užduočių mokiniams kiekis turi atitikti savaitinių pamokų skaičių;

2.7. anglų kalbos užduotims atlikti naudojamas angliškas raidynas, rusų kalbos užduotims atlikti naudojamas rusiškas raidynas, atlikdami kitų dalykų užduotis mokiniai naudoja lietuvišką raidyną,  priešingu atveju darbai nebus vertinami;

2.8. mokiniai, atlikdami paskirtas užduotis, vadovaujasi mokytojų nurodytais atsiskaitymo terminais ir laiku pateikia atliktas užduotis;

2.9. dalykų mokytojai, nurodytu laiku negavę mokinių atliktų darbų, išsiaiškina užduočių nepateikimo priežastis;

2.10. dalykų mokytojai elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ nurodo atsiskaitomuosius darbus (kontrolinius, savarankiškus darbus ir kt.) ne vėliau kaip prieš savaitę;

2.11. pirmąją nuotolinio mokymo savaitę nuo kovo 30 d. iki balandžio 3 d. skelbiamas adaptacinis laikotarpis, mokiniai pažymiais nevertinami, stebimas ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu vyksmas;

2.12. mokinių žinios pažymiais vertinamos nuo balandžio 6 d., vadovaujantis gimnazijos Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu;

2.13. už neatliktas vienos temos 50 proc. pamokų užduočių arba neatliktą kontrolinį darbą elektroniniame dienyne įrašoma „n“ raidė. Atsiskaičius, į elektroninį dienyną atsiskaitymo dieną įrašomas pažymys;

2.14. jeigu mokiniai dėl objektyvių priežasčių negali mokytis tvarkaraštyje nurodytu laiku, jie privalo klasės vadovui per elektroninį dienyną „Mano dienynas“ atsiųsti prašymą leisti mokytis kitu laiku.

2.15. mokinys, kuris atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo principą (apie tai mokytojas mokinį informuoja raštu per elektroninį dienyną),  mokytojo paskirtu laiku privalo laikyti einamos temos žinių patikrinimo įskaitą. Įskaitos pažymys įrašomas į elektroninį dienyną.

2.16. mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokytojus per tiesiogines vaizdo pamokas ar atsiųstus mokiniams vaizdo įrašus, skelbti ir platinti tokius įrašus ar dalintis jais socialiniuose tinkluose;

2.17. iškilus klausimams dėl technologijų naudojimo mokytojai, mokiniai, tėvai ( globėjai, rūpintojai) juos pateikia skaitmeninių technologijų administratoriui (IKT koordinatoriui) arba kompiuterijos inžinieriui (konsultacijų grafikas ir kontaktai paskelbti gimnazijos svetainėje verdenesgimnazija.lt);

2.18. mokiniui susirgus ar išvykus į sanatoriją šeimos nariai informuoja klasės vadovą, o šis – dalykų mokytojus per elektroninio dienyno aplinką ar kitais pasirinktais informacijos perteikimo būdais;

2.19. mokiniui susirgus, dalykų mokytojai koreguoja jo užduočių atlikimo terminus.

2.20. mokytojai fiksuoja mokinių lankomumą vadovaudamiesi gimnazijos Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašu;

2.21. klasės vadovai palaiko nuolatinius ryšius su vadovaujamų klasių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kartu sprendžia kylančias problemas, virtualiu būdu organizuoja klasių valandėles ir kitą ugdomąją veiklą;

2.22. neformaliojo švietimo vadovai užsiėmimus mokiniams organizuoja nuotoliniu būdu pagal patvirtintą tvarkaraštį;

2.23. švietimo pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas) bei mokytojų padėjėjai mokiniams (taip pat ir didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams) pagalbą teikia naudodamiesi jau minėtomis nuotolinio mokymo(si) aplinkomis bei platformomis, bendrauja su mokiniais realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, nuolat palaiko ryšį su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

2.24 mokytojas, susirgęs ir gavęs nedarbingumo pažymėjimą, informuoja direktorių ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui dėl pamokų tvarkaraščio koregavimo. Sergančio mokytojo pamokos pagal galimybes bus pavaduojamos;

2.25. mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems reikalinga psichologinė pagalba, gali kreiptis į gimnazijos psichologą mobiliojo ryšio telefono Nr. 8 645 00651 arba rašyti elektroninio pašto adresu dasarkiene@gmail.com kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 16.00 val.;

  2.26. socialinio pedagogo konsultacijos vyks šiais būdais: per elektroninį dienyną „Mano dienynas“,  elektroniniu paštu laura.viskackaite@vvg.lt, ir mobiliojo ryšio telefonu Nr. 8 645 00431. Individualios konsultacijos mokiniams vyks telefonu (esant poreikiui per Messenger programą ar žinutėmis) kiekvieną darbo dieną nuo 13.00 val. iki 15.00 val.; konsultacijos mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vyks telefonu kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 val. iki 12.00 val.

 3. Esant individualiam poreikiui dalykų mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai ir gimnazijos vadovai su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiauja: elektroninio dienyno „Mano dienynas“ erdvėje, telefonu, elektroniniu paštu, kitose mokytojų pasirinktose ir su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais) suderintose nuotolinio mokymo(si) aplinkose bei platformose.

4. Nuo 2020 m. kovo 30 d. darbo dienomis nuo 14.00 iki 16.00 val. mokytojai, laikydamiesi pateiktų rekomendacijų, draudimų, ribojimų, susijusių su paskelbtu karantinu, galės pasinaudoti gimnazijoje esančiais resursais (spausdintuvais, kopijavimo aparatais, metodinėmis priemonėmis ir pan.).

SKAITMENINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

5. Kiekvieno dalyko mokytojas skaitmeninį turinį renkasi pats, atsižvelgdamas į savo turimą patirtį, dėstomo dalyko specifiką, mokinių poreikius.

6. Ugdymo programoms įgyvendinti rekomenduojama pasinaudoti laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

6.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių paieška;

6.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla;

6.3. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/).

7. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35