Pateiktas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. ir apklausos rezultatai

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2023-07-31
 • Kategorija: Pranešimai

Kviečiame susipažinti su pateiktu gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimu 2022 m. ir apklausos rezultatais

Veiklos kokybės įsivertinimas

2022 m. gimnazijoje atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. Tiriant veiklos kokybę buvo vadovaujamasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V- 267 ir „Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“. Teminiam įsivertinimui pasirinkta veiklos sritis 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas, raktiniai žodžiai – mokymosi džiaugsmas, mokymosi įprasminimas. Pokyčių stebėjimui ir analizei pasirinkti duomenų šaltiniai: mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos sistemoje „Office 365 Forms“ ir dokumentų analizė. Analizuojant pasirinktą rodiklį dalyvavo 56 procentai mokytojų, 81 procentas 5–12 klasių mokinių, 38 procentai 5–12 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).
Atlikus veiklos kokybės įsivertinimą nustatyta, stipriosios gimnazijos veiklos sritys (įvertinimas 3) yra pamokų planavimas, mokinių mokymosi mokytis kompetencijos skatinimas, patirtinių ugdomųjų veiklų organizavimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) teigia, kad mokytojai planuoja ugdomąsias veiklas (kiekvienai pamokai parenka būdus ir metodus, numato praktines veiklas, informacinius šaltinius). Per pamokas mokiniai skatinami savarankiškai atlikti užduotis, vertinti savo mokymąsi, nustatyti sunkumus ir problemas. Dauguma ugdomųjų veiklų skatina smalsumą ir entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti, išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą. Per pamokas mokiniai atlieka įvairias praktines veiklas (stebėjimas, eksperimentas, žaidimas, projektinė veikla, tyrimas, socialinė sąveika ir pan.). Mokytojai su mokiniais aptaria mokymosi rezultatus ir planuoja tolesnes mokymosi veiklas.
Beveik visi mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą, tačiau dalyje stebėtų pamokų fiksuota, kad dalis mokytojų mažiau dėmesio skiria gabumų stokojantiems mokiniams. Dalis mokytojų taiko aktyvaus mokymosi metodus, daugumoje pamokų mokiniams sudaromos galimybės bendradarbiauti, tačiau dalis mokytojų dar turi nuostatas, kad mokiniai geriau išmoksta ne savivaldžiai, bet kalbant ir aiškinant mokytojui.
Silpnosios veiklos sritys (įvertinimas 2,5) – diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. Analizuojant mokinių, jų tėvų (globėjų rūpintojų) apklausos duomenis paaiškėjo, kad ne visada mokiniams sudaroma galimybė pasirinkti užduotis atsižvelgiant į mokymosi poreikius ir galimybes, tik dalyje pamokų mokiniai patiria mokymosi sėkmę. 
Išanalizavus mokinių, jų tėvų (globėjų rūpintojų) ir mokytojų pasiūlymus, parengtos rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo. Mokytojams pasiūlyta daugiau dėmesio skirti personalizavimui, savivaldumo mokantis skatinimui bei pamokos kokybei gerinti. Susitarta dėl mokinių skatinimo už aukštus pasiekimus, gerą pamokų lankomumą, nepriekaištingą elgesį (edukacinės išvykos, padėkos raštai mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), informacijos viešinimas gimnazijos interneto svetainėje ir pan.). Elektroniniame dienyne mokinių skatinimui išnaudoti pastabų skiltį pagyrimams fiksuoti. Gimnazijos erdvėse eksponuoti daugiau mokinių darbų. 
Daugiau dėmesio skirti ugdymo personalizavimui – tikslingai renkantis tinkamas mokymo(si) priemones ir metodus, siekti geriausio įmanomo ugdomosios veiklos rezultato, kurį mokiniai galėtų pademonstruoti jiems priimtiniausiais būdais.
Mokytojams aktyviau dalyvauti kolega–kolegai veikloje, stiprinti įtraukiojo ugdymo praktiką, gerųjų patirčių sklaidą analizuojant įtraukiojo ugdymo sėkmingo taikymo galimybes. Susitarti dėl kryptingo kvalifikacijos kėlimo, reikalingų priemonių įsigijimo, integruotų veiklų vykdymo, pamokų kitose erdvėse organizavimo. Gimnazijos vadovams vykdyti sistemingą ugdymo proceso stebėseną, surinktus duomenis naudoti mokytojų ir specialistų diskusijoms inicijuoti, metodinei veiklai stiprinti, kolegialiam mokymuisi ir mokytojų kompetencijoms plėtoti.
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35