Kviečiame susipažinti su karjeros ugdymu

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2021-05-03
 • Kategorija: Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas –

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Keturios karjeros kompetencijos:

Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis,

Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį,

Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą,

Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Visagino ,,Verdenės” gimnazijoje  UK vykdo:

karjeros specialistė,  dalykų mokytojai (ugdymą karjerai integruoja į dalykų mokymą), klasių vadovai (ugdymą karjerai integruoja į klasių veiklas).

Karjeros specialistės veikla:

Teikia prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo,) gimnazijos mokiniams.

Organizuoja mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, mokinių mini praktikas ir kt.), įgytos patirties aptarimą ir kitas veiklas.

Skatina mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.

Sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą;  užtikrina karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą; ugdo mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą.

Plėtoja supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilina gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį.

Ugdo pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.

Skatina gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.

Padeda mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.

Bendradarbiauja su kitais miesto karjeros specialistais (koordinatoriais, konsultantais, ir kt.) ir kitomis ugdymo ir darbo institucijomis.

Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, organizuoja bendras veikla,  teikia jiems atitinkamas konsultacijas.

Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais.

Viešina UK veiklas gimnazijos interneto svetainėje ir gimnazijos FB.

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35