Apie gimnaziją

Istorija

 • 1978 m. Sniečkaus 1-osios vidurinės mokyklos (direktorius – Viktoras Frolovas, direktoriaus pavaduotoja – Danutė Šereikienė, užklasinio darbo organizatorius – Georgijus Mackevičius) patalpose buvo įsteigtos lietuviškos klasės. Išleistos 3 abiturientų laidos.
 • 1983–1984 m. m. – lietuviškos klasės perkeltos 2-ąją vidurinę mokyklą (direktorius – Georgijus Mackevičius, lietuviškų klasių direktoriaus pavaduotoja – Danutė Šereikienė). 2-ojoje vidurinėje mokykloje išleistos 6 abiturientų laidos.
 • 1984–1985 m. m. pradėjo veikti etnografijos būrelis, kuriam vadovavo lietuvių kalbos mokytojos Vilma Butavičienė ir Stasė Černiauskienė. 1985 m. direktoriaus pavaduotoja paskirta Elvyra Telksnienė.
 • 1985–1986 m. m. mokykloje susikūrė moksleivių ir suaugusiųjų šokių kolektyvai (vadovė – Irena Butkuvienė), kurie pirmą kartą dalyvavo miesto ir zoninėse dainų šventėse. Buvo atidarytas etnografijos muziejus. Jo įkūrėja ir lietuviškų tradicijų puoselėtoja – lietuvių kalbos mokytoja Stasė Černiauskienė.
 • 1988 m. mokyklos 10-mečio proga dailės mokytoja Birutė Rukšėnienė sukūrė mokyklos emblemos eskizą: baltame fone, tarsi neprirašytame popieriaus lape (jaunas miestas, nauja mokykla) švietė užrašas „Visagino“, mokyklos vardą „Lietuvių vidurinė“ skelbė mokyklinis varpelis, dešinėje – tautinių spalvų juosta, jungianti Visaginą – įvairiatautį miestą − su visa Lietuva. Mokykloje visi dalykai dėstomi lietuvių kalba, puoselėjamos lietuvių tradicijos, papročiai, organizuojami tautinių bei valstybinių švenčių minėjimai. Tokia mokykla mieste buvo vienintelė.
 • 1989 m. lietuvių mokykla persikelia į atskiras patalpas. Sniečkuje atidaroma atskira lietuviškoji mokykla – SNIEČKAUS 6-OJI VIDURINĖ. Mokyklos direktorė – Elvyra Telksnienė, pavaduotojos ugdymui: Vida Kumpienė, Aldona Mikštienė, pavaduotoja ūkiui – Genė Mirošnikova.
 • 1989–1990 m. m. mokyklos emblemos eskizas buvo patobulintas ir paskelbtas mokyklos emblema.
 • 1993–1994 m. m. buvo kuriamos naujos tradicijos, pratęsiamos senosios. Mokytojų dienos proga pradėtos organizuoti savivaldos dienos, užmezgami ryšiai su Švenčionių Zigmo Žemaičio mokykla-gimnazija. Išrinkta Mokyklos taryba.
 • 1996 m. pradėtas leisti mokyklos laikraštis „Vėjavaikis“. Iniciatorė bei pirmoji redaktorė – XIX laidos abiturientė Viktorija Razgulina.
 • 1997−1998 m. m. mokykla dalyvavo „Atviro pasaulio“ projekto veikloje. Bendradarbiavo su Vidiškių vidurine mokykla, užmezgė ryšius su Danijos Kiogės miesto gimnazija, kurios moksleiviai lankėsi mūsų mokykloje, o mūsų – Danijoje. „Atviro pasaulio“ projekto veikoje aktyviai dalyvavo XIX laidos abiturientai ir mokytojai Irena Bikulčiūtė, Leonida Tolvaišienė, Vilma Butavičienė, direktorė Elvyra Telksnienė ir pavaduotoja Aldona Mikštienė. Dalyvauta LR ŠMM organizuojamuose vaikų socializacijos (vasaros poilsio organizavimo) programų konkursuose. „Pelėdžiuko“ ir „Sedulos“ stovyklų programoms vykdyti skiriamos lėšos. „Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos“ programų konkursuose „Sakalų“ stovyklai taip pat gauta lėšų. Dalyvauta sveikos gyvensenos įtvirtinimo mūsų ugdymo institucijoje bei „Sniego gniūžtės“, „Teisė rinktis“ programose. Buvo taikomos naujos, netradicinės mokinių žinių vertinimo sistemos. Tai „taškinė“, kurią taikė mokytoja V. Butavičienė lietuvių kalbos pamokose ir E. Telksnienė biologijos pamokose, kūno kultūros mokytojai (D. Ramanauskienė, A. Miačin, V. Luneckienė), technologijų mokytojai (R. Žilinskas, J. Dervinienė), pradinių klasių mokytoja O. Rakštelytė bei „žalių“ („spalvotų“) pažymių sistema, taikyta užsienio kalbų pamokose (mokytojos I. Bikulčiūtė, M. Niparavičienė, L. Tolvaišienė). Apie šių vertinimo sistemų taikymą 1997–1998 m. m. buvo organizuota konferencija Visagino miesto pedagogams, dalyvavo ir Vidiškių vidurinės mokyklos mokiniai bei mokytojai.
 • 1998 m. Visagino lietuviškoji vidurinė mokykla sutiko 20-ąjį jubiliejų. Per 20 metų lietuvių vidurinė mokykla Visagine išaugo. Buvo dirbama dviem pamainomis. Pradinės klasės glaudėsi buvusio IV darželio patalpose. Jubiliejiniais 1998 metais mokyklai suteiktas VERDENĖS vardas. Buvo siūlomi įvairūs vardai: Medeinos, Pušyno, Diemedžio, Versmės, Žaltvykslės, Varpo, Ramybės. Bet balsų dauguma buvo išrinktas Verdenės vardas – gilią prasmę turintis versmės, šaltinio sinonimas. Pakeitus mokyklos vardą, pakeista ir mokyklos emblema. Paskelbtą naujos emblemos eskizų konkursą laimėjo eskizas, kuriame vaizduojamas indas, pilnas vandens – žinių šaltinis, atversta knyga – mokslo troškimas, arba išskrendantys ir tolstantys paukščiai – mokyklą baigusieji abiturientai, ir plunksna, kuria rašoma mokyklos istorija, arba ištryškusi vandens srovė. Spalvos taip pat simbolizuoja vandenį (mėlyna spalva) bei meilę savo mokyklai (raudona spalva). Vėliau dailės mokytoja V. Inozemceva eskizą patobulino.
 • Nuo 2000 m. mokykloje vykdomas profilinis mokymas. Moksleiviai gali rinktis humanitarinio profilio lituanistinę, šiuolaikinių kalbų, socialinių mokslų ir realinio profilio tiksliųjų ar gamtos mokslų bei technologines pakraipas. Pradinėse klasėse pradėtas įgyvendinti kryptingas meninis ugdymas, po metų 2-ųjų klasių moksleivių grupės pradėjo ankstyvąjį užsienio kalbų (anglų, vokiečių) mokymąsi.
 • 2001-ųjų metų rudenį užbaigta mokyklos priestato statyba. Priestate veikia 2 sporto salės su balkonais, dailės studija, informacijos centras: erdvi biblioteka, vadovėlių saugykla, kompiuterizuota skaitykla, 3 technologijų: modernios metalo ir medžio dirbtuvės, buities darbų, 5 užsienio kalbų, 1 psichologijos, 2 informatikos, 1 matematikos kabinetas. Ypatingas dėmesys skiriamas moksleivių sveikatos stiprinimui. Sporto užsiėmimai – vieni populiariausių mokykloje. Mokykla įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 1997 m. vykdoma Sveikos gyvensenos programa.
 • 2003 metais mūsų ugdymo įstaiga pertvarkyta ir pritaikyta moksleiviams, turintiems negalę.
 • Mokykloje verda kultūrinis gyvenimas. Kasmet organizuojamos Rugsėjo 1-osios – naujų mokslo metų pradžios, Mokytojų dienos, Užgavėnių, Šimtadienio, Paskutinio skambučio šventės, karnavalai, susitikimai su buvusiais mokyklų mokiniais, „Metų mokytojo“ rinkimai.
 • 2003–2004 m. m. šventė 25-erių metų jubiliejų.
 • Mokykla organizuoja ir aktyviai dalyvauja rengiamuose projektuose, seminaruose, kursuose, rašo individualias programas ir palaiko ryšius su partneriais iš užsienio. Puikūs ryšiai su Latvijos Kraslavos ir Daugpilio gimnazijomis, Estijos Veru Kroicvaldo gimnazija.
 • 2002–2004 m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Hallo Nachbam“, bendrauja su Kraslavos gimnazija Latvijoje.
 • 2004–2007 m. mokykla dalyvauja tarptautiniame mokykliniame projekte „Sienų kirtimas kuriant europietišką identiškumą“.
 • 2005–2006 m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Europa – Heimat und Fremde“.
 • Mūsų mokykloje organizuojamos technologijų, jaunųjų dailininkų, respublikinė biologijos ir informatikos olimpiados. Kas antri metai mokykloje organizuojama tarptautinė vaikų folkloro šventė „Martynas“, 2005 m. vyko jubiliejinė, 5-oji, tarptautinė šventė (mokyklos folkloro kolektyvas Martyno dieną pamini kasmet: vienais metais rengiama respublikinė ar apskrities vaikų folkloro šventė, kitais – tarptautinė).
 • Mokykloje yra modernus informacijos centras su kompiuterizuota skaitykla. Džiugu, kad prie mokyklos bibliotekos fondo kaupimo prisideda mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvaudama rengiamose akcijose, kurių daugelis jau tapo tradicinės. Mokyklos bibliotekininkei Laimutei Čivilienei už reikšmingas iniciatyvas metodinio darbo organizavimo srityje, aukštą bibliotekoje teikiamų paslaugų lygį paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paskatinamoji premija.
 • Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitinge, sudarytame remiantis Vilniaus universiteto Skaičiavimo centro (pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrojo priėmimo organizavimo rezultatus) pateiktais duomenimis, Nacionalinio egzaminų centro statistika apie 2005 m. absolventus, Visagino „Verdenės“ vidurinė mokykla užima 208-ą vietą iš 533.
 • 2005 m. mokyklos folkloro ansamblis „Sedula“ (vadovė Vilma Butavičienė) tapo 2005 metų „Aukso paukštės“ laureatu (nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO ANSAMBLIS).
 • 2006 m. gruodžio 15 d. iškilmingai atidarytas į naujas patalpas persikėlęs etnografijos ir mokyklos istorijos muziejus.
 • Kasmet mokyklos bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose prevenciniuose projektuose: „Aš galiu“, „Moksleiviai prieš AIDS“, „Teisė rinktis“, „Laisvalaikis mokykloje“, „Vaikystės sapnai“, „Pažinkime gimtinę“, „Mes kviečiame gyventi gražiau“ ir t.t. Iniciatyvumu ir aktyvia veikla pasižymi mokyklos savivaldos institucijos: mokyklos taryba, seniūnija, tėvų komitetas.
 • Tarp Lietuvos geriausiųjų abiturientų yra keturi mūsų gimnazijos mokiniai:
  • 2003-2004 m. m. Aurelija Augulytė,
  • 2005-2006 m. m. Skaidrilė Grigaitė,
  • 2007-2008 m. m. Ksenija Fedorenko,
  • 2009-2010 m. m. Dmitrij Chomičik.
 • Kiekvienais metais mūsų mokiniai džiugina savo pasiekimais šalyje, regione, mieste.
 • 2008 m. kovo 20 d. iš Švietimo plėtotės centro direktoriaus ir projekto vadovės gauta pažyma, kad mūsų mokykla dalyvavo Švietimo plėtotės centro 2006–2008 m. vykdomame projekte „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu“.
 • 2008 m. balandžio 29 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos posėdyje mūsų mokyklos sveikatos stiprinimo programa įvertinta teigiamai ir sveikatą stiprinančios mokyklos pažymėjimas pratęstas 5 metams.
 • 2008 m. balandžio 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-76 nuo 2008 m. gegužės 1 d. Visagino specialiojo ugdymo ir socializacijos centro „Vilties šaltinis“ specialiojo ugdymo skyriaus lavinamųjų klasių mokiniai pervesti į Visagino „Verdenės“ vidurinę mokyklą.
 • 2008m. lapkričio mėnesį mūsų mokykla įtraukta į Vidurinio ugdymo programos, įgyvendinamos mokyklose, akreditavimo planą.
 • 2008-ieji paskelbti GERŲ DARBŲ MOKYKLOS GARBEI METAIS. Šiais metais mūsų mokykla šventė 30-mečio jubiliejų.
 • 2008 m. gruodžio 30 d. išėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr.ISAK-3533 „Dėl Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“. Mūsų mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa buvo akredituota.
 • 2009 m. sausio 29 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-5, kuriuo nusprendė nuo 2009 m. kovo 1 d. Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos tipą pakeisti į gimnaziją, o Visagino „Verdenės“ vidurinės mokyklos pavadinimą į Visagino „Verdenės“ gimnaziją.
 • Nuo 2009 m. kovo 1 d. vadinamės VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA.
 • Nuo 2009 m. vasario 2 d. Visagino ,,Verdenės” gimnazijoje įsteigta savanoriška jaunimo organizacija – JPR (Jaunieji policijos rėmėjai), kuri padeda mokyklos bendruomenei bei teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo, smurto, patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Šiai organizacijai priklauso 16 (10-11 kl.) mokinių.
 • 2009 m. gegužės 21 d. įvyko gimnazijos inauguracija.
 • 2010 m. gegužės 21 d. gimnazija šventė pirmąjį savo gimtadienį.
 • 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos žaliųjų judėjimo GMP koordinatorius mūsų gimnazijai įteikė Žaliąją vėliavą. Lietuvos Žaliųjų judėjimo Gamtosauginių mokyklų programos tarybos sprendimu mūsų gimnazijai paskirti Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimai – Žalioji vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas. Tai – visų mūsų bendrų pastangų įvertinimas ir paraginimas nesustoti, siekti dar daugiau. Įgiję patirties, kitais mokslo metais dirbsime dar kryptingiau, labiau susiklausę, skleisime patirtį ir kitoms ugdymo įstaigoms. Visagino „Verdenės“ gimnazijos GMP koordinatorė – biologijos vyr. mokytoja Jolanta Sadauskienė.
 • 2010-2012 m. mūsų gimnazijos pedagogų komanda dalyvavo respublikiniame projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
 • 2013 m. lapkričio mėnesį organizuotas renginys, skirtas LIETUVIŠKOSIOS MOKYKLOS KELIO VISAGINE 35-erių metų jubiliejui pažymėti.
 • Šiais metais LIETUVIŠKAJAI MOKYKLAI VISAGINE 40!
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35