Patalpų nuoma

(atsisiųsti pdf formatu)

                                                                                                PATVIRTINTA
                                                                                                               gimnazijos direktoriaus 
                                                                                                               2015 m. lapkričio 17 d. 
                                                                                                        įsakymu Nr. V-102
 

GIMNAZIJOS PATALPŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Visagino „Verdenės“ gimnazijos patalpų nuomos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato nuomos tvarką juridiniams bei fiziniams asmenims.
2. Aprašas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos nuostatais, Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. TS –210 ,,Dėl Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.II. PRAŠYMŲ NUOMOTI PATALPAS PATEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ NUOMĄ TVARKA


3. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis išsinuomoti gimnazijos kabinetą (klasę), sporto ar aktų salę pateikia prašymą gimnazijos direktoriaus vardu.
4. Pateikdamas prašymą asmuo nurodo:
4.1. organizuojamo renginio tikslą/paskirtį;
4.2. nuomojimo laiko trukmę;
4.3. dalyvių skaičių;
4.4. atsakingo asmens duomenis (pareigas, kontaktus ir pan.).
5. Gimnazijos direktorius ir atsakingi asmenys suderina nuomos sąlygas ir dėl kabineto, aktų bei sporto salių nuomos informuoja gimnazijos budėtojus.
6. Sudaroma ir pasirašoma nuomos sutartis (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, pridedami) dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius nuomotojui, antras – nuomininkui).
7. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis išsinuomoti kabinetą (klasę), sporto ar aktų salę sumoka nuomos mokestį (nurodytą sutartyje ir pagal išrašytą sąskaitą faktūrą) ir gimnazijos buhalterijai pateikia apmokėjimo kvitą (originalą arba kopiją).III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


8. Nuomos Aprašas galioja Visagino „Verdenės“ gimnazijoje nuo jo patvirtinimo.
9. Gimnazijos patalpos nuomojamos laisvu nuo pamokų ir kitų popamokinių užsiėmimų laiku.
10. Su šiuo Aprašu supažindinami atsakingi už nuomojamas patalpas bei pageidaujantys nuomoti asmenys.
11. Aprašo nuostatos gali keistis pasikeitus norminiams teisės aktams ar atsiradus kitoms objektyvioms priežastims. 
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.