Teisinė informacija

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata

Vidurinio ugdymo bendrosios programos

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Lietuvos higienos norma  HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo 2011-06-29 Nr. 768

Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (nauja redakcija) 2010-01-21

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo pakeitimo 

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija 2009-11-19 Nr. ISAK-2365

Švietimo ir mokslo ministras 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1159 patvirtino ŽMOGAUS SAUGOS BENDRĄJĄ PROGRAMĄ. Programa yra neatsiejama ir integrali Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), ir Vidurinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283), dalis.

 Ugdymo programos

Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės (rekomendacijos mokytojui) 2005

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2008-11-24 Nr. ISAK-3216

Reikalavimai mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms 2007-03-29 Nr. ISAK-555

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas 2007-01-15 Nr. ISAK-54

Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2009-05-19 Nr. ISAK-1051

Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2009-07-10 ISAK-1459

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas 2009-12-16 Nr.1721

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2011-07-18 Nr. ISAK -V-1315 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo nr.v-1315 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2012-04-05 nr. Įsak - v-610

Dėl Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos  2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo (atsisiųsti pdf formatu)

Visagino savivaldybės tarybos sprendimas dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti visose visagino savivaldybės teritorijoje esančiose viešose vietose (atsisiųsti)

Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 2012 m. Rugpjūčio 28 d. Nr. ĮSAK - V-1268

 Švietimo portalo dokumentų biblioteka http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Dokumentai.aspx

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Iki žiemos atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.