Vadovai

Valė Kazlionkaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30–16.00
Penktadienis 7.30–14.15
Pietų pertrauka  12.00–12.45

2009 m. baigė VPU švietimo kokybės vadybos studijų programą, edukologijos magistras.

Nuo 2020 m. – Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Funkcijos: kuruoja tiksliųjų, gamtos mokslų, istorijos ir fizinio ugdymo mokytojų, logopedo, psichologo, specialiojo ir socialinio pedagogo, mokytojų padėjėjų veiklą, teikia pasiūlymus veiklos tobulinimui, koordinuoja 5–8, I, II gimnazijos, lavinamųjų klasių ugdymo proceso organizavimą, projektines – tiriamąsias veiklas, vadovauja Vaiko gerovės komisijai, organizuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, atsakinga už pamokų, konsultacijų tvarkaraščių sudarymą, pažangumo ir lankomumo ataskaitas, koordinuoja metodinės tarybos ir kuruojamųjų dalykų mokytojų metodinių grupių, ugdymo karjerai veiklą. Rengia metines statistines ataskaitas, teikia duomenis mokinių, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų duomenų registrams.

Kontaktai Mobilusis +370 69941610

El. paštas Rašyti

Aldona Mikštienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas 

Pirmadienis–ketvirtadienis  8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00
Penktadienis  8.00 - 12.00, 12.45 - 15.45
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45

1983 m. baigė  VU ir įgijo filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją.

Nuo 1989  m. – Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Funkcijos: koordinuoja mokinių priėmimą į gimnaziją ir klasių komplektavimą, 1–4 ir III–IV gimnazijos klasių ugdymo proceso organizavimą, vykdo tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimą (TIMSS, PIRLS, NMPP, PUPP, brandos egzaminų), valstybinės kalbos kategorijų mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymą, duomenų suvedimą į KELTO sistemą, mokinių maitinimo ir pavėžėjimo organizavimą, pradinio, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, menų ir technologijų bei saugos mokytojų veiklą, kuruojamųjų dalykų mokytojų metodinių grupių veiklą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Koordinuoja neformalųjį mokinių švietimą, švenčių, žymių datų paminėjimų, tradicinių renginių, mokinių išvykų, kultūrinės bei pažintinės ir socialinės veiklos organizavimą.

Kontaktai Telefonas (8 386) 75393
Mobilusis +370 607 86744

El. paštas Rašyti

Asta Mačėnienė Ūkio padalinio vadovė

Darbo laikas 

Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00 - 12.00, 12.45 - 17.00
Penktadienis  8.00 - 12.00, 12.45 - 15.45
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Nuo 2020 m. dirba Visagino „Verdenės“ gimnazijoje.

Funkcijos: koordinuoja nepedagoginių darbuotojų darbą, atsakinga už aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais, gimnazijos pastatų techninę priežiūrą, materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą, racionalų, tikslinį išteklių panaudojimą, gimnazijos aplinkos (lauko ir vidaus) priežiūrą, priešgaisrinę saugą, elektros ir šiluminį ūkį, rūpinasi gimnazijos sanitarija, higiena bei darbų sauga.

Kontaktai Mobilusis +370 659 56508

El. paštas asta.maceniene@vvg.lt
El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35