Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024 m.

Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-46.

2024-04-09 21:18:59 6.77 MB
Tvarkos aprašai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 204.66 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-31 10:24:55 247.76 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos veiksmų gavus įstaigoje neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 2024-02-29 22:36:09 137.14 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-31 10:24:55 280.82 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-30 10:50:47 592.06 KB
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2023-05-25 06:37:37 115.05 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-20 19:59:10 100.66 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:53:53 123.46 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 19:18:55 791.64 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:59:14 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-17 23:46:25 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

2017 m.

2022-11-05 10:16:30 138.71 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:36 364.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:47 223.68 KB
Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:24 391.47 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:34 249.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-10-29 06:30:06 401.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:43 168.98 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:15:36 164.82 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo reglamento ir priėmimo ir skirstymo į klases tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-02-02 19:31:56 151.81 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių užimtumo grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-29 13:29:53 123.09 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų vykimo į tarnybines komandiruotes ir komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:13:28 140.72 KB
Mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:20:30 159.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 234.35 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 212.78 KB
Mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 270.51 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 157.12 KB
Taisyklės
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 193.28 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-02-02 19:29:20 211.61 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio (III kl. gimnazisto) individualaus ugdymo(si) planas 19.12 KB
Prašymai
Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų 2023-05-30 14:55:32 28.5 KB
Prašymas dėl leidimo lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus 2023-05-30 14:55:49 33.5 KB
Prašymas laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą pilietybei gauti 2023-05-30 14:55:59 27 KB
Prašymas laikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą 2023-05-30 14:56:12 27.5 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų 2023-05-30 14:56:24 18.49 KB
Prašymas dėl vykimo į komandiruotę 2023-05-30 14:56:35 25.5 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2023-05-30 14:56:44 25.5 KB
Prašymas dėl mokinių pavėžėjimo 2023-05-30 14:56:55 49.5 KB
Prašymas dėl vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-05-30 14:57:04 16.34 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos 1 klasę 2023-05-30 14:57:12 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2–8, I-II (9-10) gimnazijos klases 2023-05-30 14:57:22 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos III-IV (11-12) gimnazijos klases 2023-05-30 14:57:32 33.5 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos personalo valdymo schema 2022-11-05 09:45:19 260.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:15 185.69 KB
Gimnazijos tarybos darbo reglamentas 2022 m. 2023-05-30 10:23:55 207.22 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 128.38 KB
Civilinė sauga
Visagino „Verdenės“ gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-04-14 21:36:00 130.73 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 1.74 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2024–2026 metams 186.15 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 149.67 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 111.42 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2 2023-05-29 19:41:42 374.03 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:40:31 205.73 KB
Kompiuterijos inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 19:44:13 199.06 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:31:57 103.45 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:48:19 104.06 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:48:32 102.59 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-29 19:41:00 136.28 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 149.67 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 111.42 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-05-29 21:20:45 108.72 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 113.94 KB
Buhalterio pareiginiai nuostatai 2023-05-29 21:20:45 202.06 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 193.4 KB
Santechniko (atsakingo už šilumos tinklų ūkį) pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 200.91 KB
Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 197.49 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 103.71 KB
Elektriko (atsakingo už elektros ūkį) pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 200.32 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 376.89 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 194.12 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 136.74 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 189.1 KB
Valgyklos pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 195.34 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 197.64 KB
Valytojos pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 192.57 KB
Staliaus dailidės pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 184.86 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybė 122.3 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ilgalaikių planų forma pagal atnaujintas programas 2024-06-20 09:06:47 16.98 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2024-06-20 09:06:51 44.5 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2024-06-20 09:06:51 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2024-06-20 09:06:51 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2024-06-20 09:06:52 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023–2025 metų atestacijos programa 2024-06-20 09:06:52 98.05 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2024-06-20 09:06:52 125.98 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2024-06-20 09:06:53 133.07 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2024-06-20 09:06:53 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2024-06-20 09:06:53 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2024-06-20 09:06:54 401.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 metams 2024-06-20 09:06:54 159.25 KB
Klasės veiklos planas 2018 m. 2024-06-20 09:06:55 30.57 KB
Gimnazijos strateginis planas 2023–2027 metams 2024-06-20 09:06:55 428.45 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 metams 2024-06-20 09:06:56 694.62 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:56 491.75 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:56 441.51 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:57 503.52 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2023 m. 2024-06-20 09:06:57 287.7 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 2024-06-20 09:06:57 318.82 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2024-06-20 09:06:59 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2024-06-20 09:06:59 1.23 MB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 m. 2024-06-20 09:07:00 403.49 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
2024 m. birželio mėnesio planas 2024-06-09 16:32:03 172.36 KB
2024 m. gegužės mėnesio planas 2024-06-09 16:32:03 162.97 KB
2024 m. balandžio mėnesio planas 2024-06-09 16:32:03 141.88 KB
2024 m. kovo mėnesio planas 2024-06-09 16:32:03 162.17 KB
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-06-09 16:32:03 158.37 KB
2024 m. sausio mėnesio planas 2024-06-09 16:32:04 230.52 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 163.9 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 198.26 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 144.2 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 140.45 KB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 152.59 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 157.83 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 165.35 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 159.21 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 146.06 KB
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:02 163.63 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:11:13 185.48 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:49 153.23 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:26 154.21 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:07 148.18 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:09:45 187.41 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:09:25 136.61 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:45 178.8 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:26 148.18 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:05 151.37 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:07:43 121.12 KB
Veiklos ataskaitos
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 1.56 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 792.24 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos direktorės Olgos Černis 2021 m. veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 2.19 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 450.7 KB
Visagino „Vedenės“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. 2023-10-31 10:08:03 64.42 KB
Visagino „Vedenės“ ginazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2022 m. apklausos rezultatai 2023-10-31 10:08:03 1.35 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:54:38 4.72 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:53:21 22.77 MB
2023 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:55:07 2.64 MB
2023 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:55:29 8.34 MB
2023 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:55:44 8.29 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:56:09 21.95 MB
2022 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:56:24 8.06 MB
2022 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:56:35 8.13 MB
2022 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:56:44 8.08 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:57:11 13.98 MB
2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:57:24 2.3 MB
2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:57:39 2.07 MB
2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:57:52 1.42 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita 2024-06-02 17:58:19 3.15 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:35:39 6.58 MB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:33 2.9 MB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:33 3.62 MB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:33 4.13 MB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:19 3.18 MB
2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:19 3.75 MB
2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:19 3.67 MB
2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-05-31 18:39:19 2.22 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-15 07:05:05 10.18 MB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-05-15 07:04:41 10.05 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-01-20 18:30:48 7.42 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-01-20 18:30:48 21.49 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2024-01-20 18:30:48 20.58 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:49:26 23.75 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:49:26 20.39 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:49:26 20.81 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:49:26 20.16 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:45:54 1.74 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:46:12 1.57 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:46:28 1.54 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita 2023-05-31 18:46:40 1.48 MB
2018 m.
Gautos paramos (2%GPM) 2018 m. ataskaita 2023-05-31 18:45:38 490.37 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-30 10:50:47 592.06 KB
Valgiaraščiai
Pietų valgiaraštis 1–4 klasių mokiniams 2023-11-14 15:58:52 2.75 MB
Pietų valgiaraštis 5–12 klasių mokiniams 2023-11-14 15:59:56 2.55 MB
Papildomas valgiaraštis 1 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Specialaus reiso autobuso tvarkaraštis nuo 2022-11-07 2022-11-07 20:01:01 387.28 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-31 10:24:55 247.06 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-31 10:24:55 247.76 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-31 10:24:55 280.82 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, komisijos organizatoriai bei iniciatoriai 2023-10-31 10:24:55 119.09 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (12 mėn.) 2023-10-31 10:24:56 110.25 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (09 mėn.) 2023-10-31 10:24:56 92.88 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (05 mėn.) 2023-10-31 10:24:57 94.78 KB
2022 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų planas 2023-10-31 10:24:57 160.67 KB
2021 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (12 mėn.) 2023-10-31 10:24:57 99.33 KB
2021 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (10 mėn.) 2023-10-31 10:24:58 114.64 KB
2021 metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas (05 mėn.) 2023-10-31 10:24:58 116.83 KB
2021 m. numatomų atlikti viešųjų pirkimų planas 2023-10-31 10:24:58 153.7 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (gruodis2) 2023-10-31 10:24:58 202.9 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (gruodis) 2023-10-31 10:24:59 189.84 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (birželis) 2023-10-31 10:24:59 190.39 KB
Viešųjų pirkimų plano 2020 m. papildymas (gegužė) 2023-10-31 10:24:59 207.32 KB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2023-10-31 10:25:00 0.97 MB
2019 m. viešųjų pirkimų plano papildymas 2023-10-31 10:25:00 71.53 KB
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2023-10-31 10:25:00 577.75 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2022 m. 2023-10-31 10:25:01 1.22 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 m. 2023-10-31 10:25:01 0.96 MB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m. 2023-10-31 10:25:01 899.83 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m. 2023-10-31 10:25:02 0.99 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2024-06-20 09:06:51 44.5 KB
Prašymo dėl leidimo lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus formos 2022-10-29 06:54:10 31.5 KB
Plačiau... Atnaujinta Dydis
Padėka 2020-03-01 14:24:59 602.84 KB
Ugdymo karjerai dienos „Šok į tėvų klumpes“ veiklos 2021-06-17 07:55:35 313.63 KB
Informacijos centras Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 204.66 KB
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 193.28 KB
Informacijos centro 2019 metų veiklos planas 2023-05-30 11:19:36 302.21 KB
Gimnazijos bibliotekos rekomenduojamų knygų sąrašas

The

2023-05-30 11:19:36 129.6 KB
Atsisiųsti Atnaujinta Dydis
Nauji gimnazijos kontaktai 2020-02-27 12:07:35 210.49 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2020 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2020-02-29 21:58:20 268.35 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2020 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS (PAKEISTAS) 2020-05-14 07:38:05 264.87 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų antikorupcinio elgesio taisyklės 2024-02-29 22:36:09 32.06 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos veiksmų gavus įstaigoje neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 2024-02-29 22:36:09 137.14 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2024-02-29 22:36:09 167.68 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2019–2021 M. ĮGYVENDINIMO 2019 M. I PUSMETYJE ATASKAITA 2024-02-29 22:36:11 196.79 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2019–2021 m. įgyvendinimo 2021 m. II pusmetyje ataskaita 2024-02-29 22:36:12 403.38 KB
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 2019–2021 M. ĮGYVENDINIMO 2021 M. I PUSMETYJE ATASKAITA 2024-02-29 22:36:12 402.23 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano ataskaita už 2023 metus 2024-02-29 22:36:12 157.79 KB
Interreg Atnaujinta Dydis
Teatrinio ugdymo programa „Kuriame kartu“ 2020-02-25 11:48:16 557.25 KB
Lėlės vaidmuo liaudies pedagogikoje ir vaikų auklėjime 2020-02-25 13:26:58 520.23 KB
Kalendoriniai lietuvių liaudies žaidimai 2020-02-28 16:55:17 520.42 KB
SĖKIMINGAI BAIGTI INFRASTRUKTŪRINIAI DARBAI 316.73 KB
PROJEKTO NAUJIENOS 2020-10-20 06:37:08 330.5 KB
Projekto partnerių virtualus susitikimas 327.23 KB
Muziejus Atnaujinta Dydis
Muziejaus istorija nuotraukose 4.82 MB
Muziejaus pristatymas 8.99 MB
Gamtosauginė mokykla Atnaujinta Dydis
Gamtosauginių mokyklų programos audito klausimynas 2023-06-27 23:12:30 370.93 KB
Aplinkosauginio audito rezultatai 2022–2023 m. m. 2023-06-27 23:21:53 102.88 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos Gamtosauginių mokyklų projekto veiksmų planas 2022–2023 m. m. 2023-06-27 23:20:12 99.56 KB
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Dalyvavimo programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ tvarkos aprašas 2022-02-18 11:43:37 128.44 KB
Dalyvavimo programoje „Pienas vaikams“ tvarkos aprašas 2022-02-18 11:44:04 128.08 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas 2022-11-05 10:08:44 194.81 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2022 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2024-01-03 12:24:17 147.94 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2023 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2024-01-03 11:00:57 180.17 KB
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2024 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 2024-01-03 12:23:20 155.9 KB
Atmintinė norintiems laikyti Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus 71.4 KB
Atmintinė norintiems laikyti I–III kategorijų valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus ir lietuvių kalbos mokėjimo A2, B1, B2, C1 lygių nustatymo egzaminus 62.96 KB
Tėvų švietimas Atnaujinta Dydis
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2023-05-25 06:37:37 115.05 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:56 441.51 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:57 503.52 KB
Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2022 16.72 MB
Metodinis leidinys „Moksliškai grįstų probleminio elgesio valdymų būdų taikymas praktiškai: patarimai šeimai“ 2023-10-03 18:24:45 6.31 MB
Konkursas Atnaujinta Dydis
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ FOTONUOTRAUKŲ IR MINIATIŪRŲ PARODOS–KONKURSO „VISAGINO SPALVOS“ NUOSTATAI 2020-06-15 10:23:37 397.73 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės 2023-05-28 15:50:27 136.62 KB
COVID-19 INFORMACINĖ LINIJA Atnaujinta Dydis
Patarimai dėl saugaus rankų dezinfekantų naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose 255.67 KB
Rekomendacijos dėl rankų higienos 180.94 KB
„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2091 199.82 KB
„Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2092 199.28 KB
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VISAGINO SAVIVALDYBĖJE 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. ĮV-E- 148.83 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB
Ką turėčiau žinoti apie VAKCINACIJĄ? (I lankstinukas) 620.28 KB
Ką turėčiau žinoti apie VAKCINACIJĄ? (II lankstinukas) 1.25 MB
Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
„Metų verdeniečio“ konkurso organizavimo nuostatai 2022 m. 2023-05-30 10:17:55 129.39 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos veiklos planas 2022 m. 2023-05-30 10:17:55 140.29 KB
Konkurso „Verdenietiškiausia klasė“ nuostatai 2021 m. 2023-05-30 10:18:26 212.38 KB
Konkurso „Metų verdenietis“ organizavimo nuostatai 2021 m. 2023-05-30 10:17:55 375.86 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos tarybos 2021 m., veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 2023-05-30 10:17:55 402.28 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 1.56 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 792.24 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos direktorės Olgos Černis 2021 m. veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 2.19 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos tarybos 2021 m., veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 2023-05-30 10:17:55 402.28 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2019–2021 m. įgyvendinimo 2021 m. II pusmetyje ataskaita 2024-02-29 22:36:12 403.38 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano ataskaita už 2023 metus 2024-02-29 22:36:12 157.79 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 229.29 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių dalyvavimas dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir pelnytos prizinės vietos 2022 m. (2 priedas) 2023-01-31 03:48:55 99.83 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių akademiniai pasiekimai ir ugdymo(si) kokybės raida (strateginiai rodikliai) 2022 m. (1 priedas) 217.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2021-2023 m. prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita


190.69 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas 2022-02-18 11:29:48 187.52 KB
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2023-05-25 06:37:37 115.05 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:56 441.51 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-06-20 09:06:57 503.52 KB
Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:41:40 200.28 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Nuotolinio mokymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 2022-11-05 09:49:52 387.31 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokinių nuotolinio ugdymo gimnazijoje, priežiūros ir maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-05 09:51:52 378.44 KB
Mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:50:03 387.49 KB
2021–2022 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 2022-11-05 09:52:41 209.54 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-19 23:03:39 152.11 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2022-11-10 19:11:32 13.38 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023 m. 155.87 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 1.17 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2.88 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorės įsakymas dėl ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veikų koordinavimo darbo grupės sudėties 99.48 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorės įsakymas dėl ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veikų koordinavimo darbo grupės sudėties 99.48 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 19:18:55 791.64 KB
Socialinis pedagogas
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2024-06-20 09:06:53 133.07 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:53:53 123.46 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:59:14 221.8 KB
Specialusis pedagogas
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2024-06-20 09:06:54 401.24 KB
Logopedas
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2024-06-20 09:06:53 391.06 KB