Integruotos veiklos dienos

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra gimnazijos ugdymo turinio dalis

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla 2023–2024 m. m.

 

Eil. Nr.

 

Veikla

 

Data

 

Veikla

 

Vykdytojas

1.

Mokslo ir žinių diena

2023 m. rugsėjo 1 d.

Integruota, pažintinė, informacinė veikla

Vadovai, klasės vadovai

2.

Europos kalbų diena

2023 m. rugsėjo 26 d.

 

Integruoti kalbų projektai, pažintinė, kūrybinė veikla

Užsienio ir lietuvių kalbų mokytojai, metodinės grupės

3.

Savivaldos diena

2022 m. spalio 5 d.

Ugdymas karjerai, darnaus vystymosi projektai, informacinė, pažintinė, socialinė veikla

Mokinių savivalda ir jos koordinatorius, ugdymo karjerai konsultantas, socialinis pedagogas

4.

Pilietiškumo savaitė

2023 m. lapkričio 20–24 d.

Patyriminio ugdymo dienos

Gimnazijos taryba, dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai, gimnazijos vadovai

4.

Padėkos diena

2023 m. gruodžio mėn.

Socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir kiti integruoti projektai, geri darbai gimnazijai

Gimnazijos taryba, darbo grupė

5.

Atvirų durų diena

2024 m. gegužės mėn.

Bendradarbiavimo su kitomis miesto ugdymo įstaigomis; ugdymo karjerai, pilietiniai, pažintiniai ir tiriamieji projektai gimnazijoje, kitose erdvėse ar išvykose

Metodinė taryba, metodinės grupės, ugdymo karjerai konsultantas, klasės vadovai

 

6.

Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“

2024 m. birželio mėn.

Veiklos tėvų darbovietėse pagal kiekvienos klasės veiklos planą: bendradarbiavimo, ugdymo karjerai projektai, informacinė-pažintinė veikla

Ugdymo karjerai konsultantas, klasės vadovai

7.

Pamokos kitaip

2024 m. birželio mėn.

Integruotos STEAM ir kitų dalykų pamokos, pažintiniai ir tiriamieji projektai gimnazijoje, kitose erdvėse ir išvykose.

Metodinės grupės, projektų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai

8.

Saugos, sveikatos ir sporto diena

2024 m. birželio mėn.

Informacinė, sportinė veikla, civilinės ir žmogaus saugos, prevencinės programos, integruoti projektai ir veiklos

Fizinio ugdymo mokytojai, asmuo, atsakingas už civilinę saugą, technologijų ir pradinio ugdymo mokytojai, klasės vadovai

9.

Gimnazijos diena ir naktis mokykloje

2024 m. birželio mėn. (dvi dienos)

Socialiniai, kūrybiniai-meniniai, bendradarbiavimo ir informaciniai-pažintiniai, sportiniai ir integruoti projektai bei veiklos

Gimnazijos vadovai, mokinių savivalda ir jos kuratorius, gimnazijos taryba, metodinė taryba, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas, klasės vadovai

10.

Turizmo diena

2024 m. birželio mėn.

Pažintinė, tiriamoji ir praktinė veikla, bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo ugdymo projektai

Fizinio ugdymo mokytojai, technologijų, geografijos ir pradinio ugdymo mokytojai, klasės vadovai

11.

Edukacinės išvykos

Ne mažiau kaip du kartus per metus dvi dienos: viena diena – rudenį, kita – pavasarį.

Ugdymo karjerai projektai, informacinė, kultūrinė-pažintinė veikla

Klasės vadovai, soc. pedagogas, mokytojai

 

12.

Paskutinio skambučio šventė/ Pabaigtuvių diena

2024 m. birželio 4 d.

2024 m. birželio 11 d.

2024 m. birželio 26 d.

 

Mokslo metų rezultatų apibendrinimas

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasės vadovai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35