Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Svarsto mokinių pasiekimų rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; aptaria praktines švietimo problemas.
 • Diskutuoja dėl gimnazijos strateginių tikslų, veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo klausimus.
 • Aptaria mokinių saugos ir sveikatos klausimus.
 • Renka atstovus (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo švietimo pagalbos specialisto kvalifikacinę kategoriją) į gimnazijos mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją ir narius į gimnazijos tarybą.

Mokytojų tarybą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35