Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 m.

Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio  26 d. sprendimu Nr. TS-169.

2023-05-30 10:00:52 284.77 KB
Tvarkos aprašai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 204.66 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-31 10:24:55 247.76 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-31 10:24:55 280.82 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-30 10:50:47 592.06 KB
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2023-05-25 06:37:37 115.05 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-20 19:59:10 100.66 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:53:53 123.46 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 19:18:55 791.64 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:59:14 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-17 23:46:25 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

2017 m.

2022-11-05 10:16:30 138.71 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:36 364.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:47 223.68 KB
Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:24 391.47 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:34 249.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-10-29 06:30:06 401.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:43 168.98 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:15:36 164.82 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo reglamento ir priėmimo ir skirstymo į klases tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-02-02 19:31:56 151.81 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių užimtumo grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-29 13:29:53 123.09 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų vykimo į tarnybines komandiruotes ir komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:13:28 140.72 KB
Mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:20:30 159.2 KB
Taisyklės
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 193.28 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-02-02 19:29:20 211.61 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio (III kl. gimnazisto) individualaus ugdymo(si) planas 19.12 KB
Prašymai
Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų 2023-05-30 14:55:32 28.5 KB
Prašymas dėl leidimo lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus 2023-05-30 14:55:49 33.5 KB
Prašymas laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą pilietybei gauti 2023-05-30 14:55:59 27 KB
Prašymas laikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą 2023-05-30 14:56:12 27.5 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų 2023-05-30 14:56:24 18.49 KB
Prašymas dėl vykimo į komandiruotę 2023-05-30 14:56:35 25.5 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2023-05-30 14:56:44 25.5 KB
Prašymas dėl mokinių pavėžėjimo 2023-05-30 14:56:55 49.5 KB
Prašymas dėl vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-05-30 14:57:04 16.34 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos 1 klasę 2023-05-30 14:57:12 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2–8, I-II (9-10) gimnazijos klases 2023-05-30 14:57:22 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos III-IV (11-12) gimnazijos klases 2023-05-30 14:57:32 33.5 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos personalo valdymo schema 2022-11-05 09:45:19 260.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:15 185.69 KB
Gimnazijos tarybos darbo reglamentas 2022 m. 2023-05-30 10:23:55 207.22 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 128.38 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 149.67 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 111.42 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2 2023-05-29 19:41:42 374.03 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:40:31 205.73 KB
Kompiuterijos inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 19:44:13 199.06 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:31:57 103.45 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:48:19 104.06 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:48:32 102.59 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-29 19:41:00 136.28 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 149.67 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 111.42 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-05-29 21:20:45 108.72 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 113.94 KB
Buhalterio pareiginiai nuostatai 2023-05-29 21:20:45 202.06 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 193.4 KB
Santechniko (atsakingo už šilumos tinklų ūkį) pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 200.91 KB
Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 197.49 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 103.71 KB
Elektriko (atsakingo už elektros ūkį) pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 200.32 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 376.89 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 194.12 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 136.74 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 189.1 KB
Valgyklos pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 195.34 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 197.64 KB
Valytojos pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 192.57 KB
Staliaus dailidės pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 184.86 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35