Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024 m.

Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-46.

2024-04-09 21:18:59 6.77 MB
Tvarkos aprašai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 204.66 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-31 10:24:55 247.76 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos veiksmų gavus įstaigoje neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 2024-02-29 22:36:09 137.14 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-31 10:24:55 280.82 KB
Maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-30 10:50:47 592.06 KB
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2023-05-25 06:37:37 115.05 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-20 19:59:10 100.66 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:53:53 123.46 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-29 19:18:55 791.64 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-30 15:59:14 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-17 23:46:25 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

2017 m.

2022-11-05 10:16:30 138.71 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:36 364.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:47 223.68 KB
Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:24 391.47 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:34 249.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-10-29 06:30:06 401.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:43 168.98 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:15:36 164.82 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo reglamento ir priėmimo ir skirstymo į klases tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-02-02 19:31:56 151.81 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių užimtumo grupės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-29 13:29:53 123.09 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų vykimo į tarnybines komandiruotes ir komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:13:28 140.72 KB
Mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-01-28 23:20:30 159.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 234.35 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 212.78 KB
Mokinių ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 270.51 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 157.12 KB
Taisyklės
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2019 m. 2023-05-30 11:19:36 193.28 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-02-02 19:29:20 211.61 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinio (III kl. gimnazisto) individualaus ugdymo(si) planas 19.12 KB
Prašymai
Prašymas dėl išbraukimo iš sąrašų 2023-05-30 14:55:32 28.5 KB
Prašymas dėl leidimo lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus 2023-05-30 14:55:49 33.5 KB
Prašymas laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą pilietybei gauti 2023-05-30 14:55:59 27 KB
Prašymas laikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą 2023-05-30 14:56:12 27.5 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų 2023-05-30 14:56:24 18.49 KB
Prašymas dėl vykimo į komandiruotę 2023-05-30 14:56:35 25.5 KB
Prašymas dėl atleidimo iš darbo 2023-05-30 14:56:44 25.5 KB
Prašymas dėl mokinių pavėžėjimo 2023-05-30 14:56:55 49.5 KB
Prašymas dėl vaiko, ugdomo pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2023-05-30 14:57:04 16.34 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos 1 klasę 2023-05-30 14:57:12 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2–8, I-II (9-10) gimnazijos klases 2023-05-30 14:57:22 33.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos III-IV (11-12) gimnazijos klases 2023-05-30 14:57:32 33.5 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos personalo valdymo schema 2022-11-05 09:45:19 260.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:15 185.69 KB
Gimnazijos tarybos darbo reglamentas 2022 m. 2023-05-30 10:23:55 207.22 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 128.38 KB
Civilinė sauga
Visagino „Verdenės“ gimnazijos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-04-14 21:36:00 130.73 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 1.74 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2024–2026 metams 186.15 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 149.67 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 111.42 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2 2023-05-29 19:41:42 374.03 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:40:31 205.73 KB
Kompiuterijos inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 19:44:13 199.06 KB
Psichologo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:31:57 103.45 KB
Logopedo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:48:19 104.06 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 2023-05-29 19:48:32 102.59 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-29 19:41:00 136.28 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 149.67 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 111.42 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 2023-05-29 21:20:45 108.72 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 113.94 KB
Buhalterio pareiginiai nuostatai 2023-05-29 21:20:45 202.06 KB
Archyvaro pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:45 193.4 KB
Santechniko (atsakingo už šilumos tinklų ūkį) pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 200.91 KB
Vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 197.49 KB
Kasininko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:46 103.71 KB
Elektriko (atsakingo už elektros ūkį) pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 200.32 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 376.89 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:47 194.12 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 136.74 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 189.1 KB
Valgyklos pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:48 195.34 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 197.64 KB
Valytojos pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 192.57 KB
Staliaus dailidės pareigybės aprašymas 2023-05-29 21:20:49 184.86 KB
Budėtojo-rūbininko pareigybė 122.3 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35