Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021

Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio  26 d. sprendimu Nr. TS-169.

2023-02-02 19:26:11 284.77 KB
Tvarkos aprašai
Visagino „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 2022-02-18 11:32:22 204.66 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:37:26 199.68 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:40:57 123.46 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-02-18 11:42:55 791.64 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:12 280.82 KB
Smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-03-04 00:15:13 221.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2022-11-17 23:46:25 135.12 KB
Mokytojų bei darbuotojų, mokinių, mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas

2017 m.

2022-11-05 10:16:30 138.71 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių individualios pažangos 4–8 ir I–II klasėse stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2022-10-29 06:22:06 137.42 KB
Darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:36 364.2 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:47 223.68 KB
Mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:24 391.47 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:34 249.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2022-10-29 06:30:06 401.1 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:43 168.98 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pamokų (ugdymo dienų) lankomumo, apskaitos ir jų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-02-02 19:31:51 154.93 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo reglamento ir priėmimo ir skirstymo į klases tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-02-02 19:31:56 151.81 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-11-17 23:46:59 247.76 KB
Veiklą reglamentuojantys dokumentai
Asmens duomenų tvarkymo gimnazijoje taisyklės 2023-02-02 19:28:17 136.62 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos personalo valdymo schema 2022-11-05 09:45:19 260.77 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:15 185.69 KB
Gimnazijos tarybos darbo reglamentas 2022-11-05 09:48:54 207.22 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2023-02-02 19:29:20 211.61 KB
Naudojimosi Visagino „Verdenės“ gimnazijos bibliotekos vadovėliais taisyklės 2023-02-02 19:29:03 193.28 KB
Naudojimosi gimnazijos infocentru taisyklės 2023-02-02 19:28:46 134.53 KB
Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo (2017-07-13 Nr. V-88) 2023-02-02 19:28:28 318.14 KB
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė atnaujintas izoliacijos taisykles ir patarimus, kaip tinkamai izoliuotis, siekiant išvengti tolimesnio koronaviruso (COVID-19) plitimo 2023-02-02 19:28:14 127.4 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35